Usposabljanje SD1

10. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ

10. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ
Člani Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (OKS – ZŠZ) so se danes, četrtek 23. aprila 2020, sestali na 10. redni seji, ki je zaradi aktualnih razmer v državi potekala v obliki spletne konference.
Člani so se seznanili s pregledom stanja na področju športa v času epidemije in predlogi za izboljšanje stanja ter s predlogi ukrepov na področju kategorizacije športnikov zaradi epidemije COVID-19.
 
Na 10. seji IO OKS - ZŠZ je bil prisoten tudi nedavno imenovani državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade R Slovenije pristojen za šport Marjan Dolinšek, ki je med drugim poudaril, da “imenovanje državnega sekretarja v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije pomeni, da Vlada misli resno, ko gre za vprašanje športa. S tem imenovanjem je izražen trden namen h kvalitetni in vsebinski podpori slovenskemu športu.” V nadaljevanju je državni sekretar opozoril tudi na zavezo, da bo osebno storil vse kar bo v njegovi moči, da bo šport dobil ustrezno mesto v slovenski družbi.
 
Člani IO OKS – ZŠZ so sprejeli predlog na področju kategorizacije zaradi epidemije COVID – 19, saj so trenažni procesi in nastopanje na domačih ter mednarodnih tekmovanjih prekinjeni in ne ve se kdaj se bodo lahko normalno nadaljevali. Posledično je športnikom onemogočeno doseganje rezultatov, na podlagi katerih bi si pridobili ali podaljšali status kategoriziranega športnika, s katerim so upravičeni do statusnih pravic. Vsem kategoriziranim športnikom se trajanje njihovega obstoječega statusa podaljša, izjema so športniki, ki so že izkoristili izredno podaljšanje statusa po zaključku kariere. Športnikom, ki so tik pred začetkom epidemije in zaključkom tekmovanj izpolnili pogoje za pridobitev novega statusa se jim ga izredno dodeli za namen uveljavljanja statusnih pravic.
 
Pri pregledu stanja na področju športa v obdobju epidemije je predsednik OKS - ZŠZ Bogdan Gabrovec uvodoma poudaril, da je OKS-ZŠZ od začetka epidemije konstruktivno pristopil k reševanju in se odzval na nastalo situacijo, kar so storile tudi članice OKS - ZŠZ. V celotnem športu podpiramo ukrepe omejevanja širjenje korona virusa in zato smo preklicali oziroma prestavili vrsto načrtovanih aktivnosti. Podobno se je ravnalo tudi v vseh drugih športnih organizacijah oziroma okoljih na področju vrhunskega športa in športa za vse. Športna društva in športni objekti so zaustavili svoje delovanje, športni objekti so se zaprli.
 
OKS - ZŠZ je ob enotni podpori članic OKS-ZŠZ naslovil na Vlado RS več predlogov ukrepov prav tako je bil opravljen prvi uradni razgovor z resorno ministrico dr. Simono Kustec za katerega velja pozitivna konotacija. OKS - ZŠZ je naslovil na Vlado R Slovenije kar nekaj predlogov za 1 sklop “koronavirusnega” zakona. Med njimi je Vlada RS upoštevala povračilo nadomestila plače in oprostitev plačevanja prispevkov za socialno varnost za zaposlene v športnih organizacijah, zasebne športne delavce in poklicne športnike, možnost odloga plačila kreditnih obveznosti za športne organizacije ter odpis najemnin športnim organizacijam pri najemu javnih športnih objektov.
 
Vlada RS bo v kratkem sprejela naslednji sveženj ukrepov, ki bodo v pomoč pri delovanju po končani epidemiji. OKS-ZŠZ je pripravil predlog ukrepov za normalizacijo delovanja športa v času in po koncu epidemije, ki jih je tudi že posredoval Vladi RS. Ta del predlogov je usmerjen v blaženje posledic pri različnih ključnih deležnikih organiziranega športa. Podobno se reševanja situacije lotevajo tudi v drugih državah EU. Ukrepi so interventne narave in zato začasni, menimo pa da jih velja preizkusiti in v kolikor ustrezajo, po krizi nekatere tudi sistemsko uveljaviti.
 
ZA NAMEN NEPOSREDNE PODPORE DELOVANJA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
Takojšnje izplačilo avansa namenskih proračunskih sredstev za šport na lokalni in državni ravni, prilagoditev oziroma poenostavitev (skrajšanje) postopkov za pridobitev ter obenem smiselna prerazporeditev namembnosti porabe sredstev glede na omejitev dejavnosti. Z neizplačilom namenskih sredstev se pojavljajo likvidnostni problemi športnih društev in zvez. Z izplačilom avansa, bi ublažili likvidnostne težave športnih organizacij ter tudi omogočili prilagoditev organizacij na nove razmere in postopen zagon dejavnosti, ko bodo razmere to dopuščale. Predlagamo celovit pristop od dogovora na državni ravni do priprave priporočil za lokalno raven. Vzporedno in sinhronizirano bi se ustrezno pregledalo možnosti prilagoditve tudi interventne razdelitve sredstev Fundacije za šport.
 
Posebna državna finančna pomoč za športne organizacije v višini izpada  dokazljivih prihodkov  zaradi odpovedi aktivnosti.
Športne organizacije bodo zaradi prepovedi izvajanja aktivnosti imele ocenjeno vrednost izpada več kot 25.500.000€ prihodkov, ki jih tudi po koncu epidemije ne bo mogoče nadomestiti. Na podlagi ankete smo pridobili podatke o predvidenih izgubah. Na način vzpostavitve nekakšne vrste interventnega sklada, bi po vzoru Avstrije, tudi pri nas na ta način ublažili posledice prekinitve dejavnosti v športu. Način razdelitve in pogoje določi resorno ministrstvo s soglasjem Strokovnega sveta RS za šport.
 
NEPOSREDNA PODPORA DRUŽINAM IN POSAMEZNIKOM
Začasno plačilo večjega oziroma celotnega zneska mesečne vadnine v  športnih društvih za otroke od 6 do 16 leta
Ocena je, da bodo ekonomske posledice epidemije znatno občutili tudi  družinski proračuni (npr. odpuščanja, nižanje plač). Ker šport temelji na znanstveno dokazanem pozitivnem vplivu na zdravje –  tako telesno kot duševno in družbeno socializacijo ter povezanost ljudi, je potrebno pomagati staršem, da bodo lahko tudi v zaostrenih časih omogočili otrokom organizirano ukvarjanje s športom in socializacijo v športnih društvih. Sofinanciranje vadbe otrok in mladostnikov je tudi sicer sofinancirana iz javnih sredstev vendar glede na razmere na trgu, višina sredstev ni zadostna. Ocenjen povprečen znesek mesečne vadnine znaša med 30 in 50 EUR zato predlagamo namensko finančno podporo družinam oz. posameznikom v višini 75%-100% zneska cene vadnin (cca. 30-50 EUR), ki so jo plačevali pred prekinitvijo aktivnosti. Ukrep bi veljal vsaj 18 mesecev po koncu epidemije, podatke in realizacijo ukrepa bi zagotovile lokalne skupnosti, ki tudi sicer sofinancirajo izvajanje LPŠ na lokalni ravni.
 
PODPORA PREJEMNIKOV SPONZORSTEV IN SPODBUDA ZA SPONZORJE SLOVENSKEGA ŠPORTA
Sponzorji oziroma gospodarstvo je veliki podpornik slovenskega športa. V času nižanja stroškov v podjetjih, bo za slovenski šport ključnega pomena, da se sredstva sponzorstev ohrani v čim večji meri. Zato predlagamo ukrepe, ki bi predstavljali po našem mnenju spodbudo sponzorjem na davčnem področju, na podlagi katere bi sponzorstva lahko obstala v večji meri. Prav tako bi predlagali olajšavo za prejemnike sponzorstev.
Oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 in 2021 za prejemnika sponzorstva. Prav tako naj bodo odhodki pri dajalcu sponzorstva davčno priznani v višini 3-kratnika danega sponzorstva.
Primer z vidika sponzorja: Podjetje, ki 1 mio evrov nameni za sponzorstvo, ima trenutno davčno priznan strošek v višini 1 mio, kar mu zmanjšuje davčno osnovo v tekočem letu. V primer predlaganega 3-kratnika danega stroška bi bil davčno priznan strošek 3 mio EUR.
Primer z vidika »sponzoriranca«: Športnemu društvu se prihodek od sponzorstva ne bo upošteval v davčni osnovi (enako kot članarine ali prihodki iz javnih razpisov). V primeru, da sponzoriranec prejme 100.000 EUR sponzorstva na leto, ta znesek ne gre v davčno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb.
 SPODBUDA DONATORJEV – ZA PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE
Višji delež davčno priznanih donacij (doslej 0,3% obdavčljivih prihodkov) v višini 5% obdavčljivih prihodkov v letih 2020 in 2021.
Donacije predstavljajo tudi pomemben del prihodkov predvsem manjših športnih organizacij, predvsem športnih društev, ki se ukvarjajo s programi športa mladih zato bi ta ukrep omogočil potencialni višji ali vsaj enak znesek prihodkov od donacij.
Podjetje, ki ustvari 1 mio EUR obdavčljivih prihodkov, lahko za donacije na letni ravni porabi 3.000 EUR. V primeru, da se delež poveča na 5% bi lahko namenil 50.000 EUR, kar bi predvsem na lokalni ravni lahko pomagalo mnogim društvom in klubom, da bi prejeli donacije uspešnih podjetij.
Zvišanje deleža dohodnine, ki ga zavezanec za dohodnino lahko nameni za donacije (iz 0,5% na 1% odmerjene dohodnine).
Fizična oseba lahko za donacijo nameni dvakratnik trenutne možne donacije.
 
NEPOSREDNA PODPORA ŠPORTNIM ORGANIZACIJAM – ORGANIZATORJEM VELIKIH MEDNARODNIH PRIREDITEV
Povračilo nastalih stroškov zaradi odpovedi večjih mednarodnih športnih prireditev.
Stroški, ki so že nastali zaradi priprave oziroma organizacije velike mednarodne športne prireditve ustreznega ranga, ki je bila odpovedana zaradi sprejetih ukrepov za preprečitev širjenja epidemije COVID-19, krije država. Upravičenec mora za povračilo predložiti dokazila o plačanih stroških.
Uvedba možnosti vračila kupnine za vstopnice v obliki vrednotnic.
Obstoječa zakonodaja omogoča prenos vstopnic na novi datum prireditve, vendar z možnostjo kupcev, da zahtevajo vračilo kupnine. Te možnosti kupcem ne odrekamo. Se pa mora upoštevati prizadetost vseh in temu prilagoditi možnost vračanja kupnine, najprej v obliki možnosti udeležbe na prireditvi in šele potem v obliki vračila kupnine. S tem v ničemer ne posežemo v pravice kupcev, le zamaknemo zapadlost obveznosti in damo prireditelju možnost nadaljnjega delovanja.
 
POSREDNA PODPORA ORGANIZATORJEM ŠPORTNIH PRIREDITEV PO KONCU EPIDEMIJE
Kritje stroškov varovanja policije za dodatne športne prireditve v določenem obdobju po koncu epidemije.
Organizacija prireditev predstavlja tudi enega od pomembnih virov prihodkov športnih organizacij, ki jih namenjajo potem razvoju lastne panoge in vzgoji mladih. Že po trenutnem Zakonu o športu se določenim velikim športnim prireditvam omogoča varovanje policije, ki ga zagotovi država. Z ukrepom se zniža strošek organizacije športnih prireditev, kar bi neposredno pomagalo športnim organizacijam, ki organizirajo prireditve, da bodo lahko poslovale in vzpostavile normalno delovanje po koncu epidemije. Kriterije za izbor dodatnih upravičenih športnih prireditev sprejme Strokovni svetu Vlade RS za šport.
 
Kritje stroškov zdravstvene oskrbe na športnih prireditvah v določenem obdobju po koncu epidemije.
Podobno kot varovanje prireditve tudi zagotavljanje zdravstvene oskrbe na športnih prireditvah predstavlja strošek organizatorjem. Z ukrepom se zniža strošek organizacije športnih prireditev, kar bi neposredno pomagalo športnim organizacijam, ki organizirajo prireditve, da bodo lahko poslovale in vzpostavile normalno delovanje po koncu epidemije. Kriterije za izbor upravičenih športnih prireditev sprejme Strokovni svet Vlade RS za šport.
 
PREDLOG ZAGOTOVITVE PRORAČUNSKEGA VIRA SREDSTEV ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA ŠPORT
Ukinitev Zakona o davku od srečk z namenom zagotavljanja več sredstev Fundaciji za šport ali namenitev dela proračunskih sredstev zbranih iz naslova davka od srečk neposredno za športne organizacije preko razpisa Fundacije za šport.
Sredstva Fundacije za šport iz naslova iger na srečo se bodo predvidoma v letu 2021 znatno zmanjšala, saj je odpoved športnih tekmovanj povzročila tudi bistveno zmanjšanje stavnih dogodkov prav tako se bo najverjetneje zmanjšal obseg vplačil. Zato ponovno predlagamo ukinitev davka od srečk, v kolikor to ne bi bilo izvedljivo pa vsaj alternativo, da se iz proračuna RS nameni del sredstev pridobljenih od tega davka neposredno za športne organizacije preko razpisa Fundacije za šport.
 
OKS – ZŠZ je v sodelovanju z direktoratom za šport in na predlog panožnih športnih zvez pripravil tudi predloge postopnega sproščanja ukrepov za vrhunske športnike. Ob tem menimo, da bi bila smiselna priprava tudi bolj podrobnih navodil za rekreativne športnike, saj glede na številna vprašanja trenutni ukrepi niso dovolj jasno opredeljeni. Očitno je prisoten velik interes javnosti za izvajanje dovoljenih rekreativnih aktivnosti in gibanja s športom, kar je razveseljivo.
 
OKS-ZŠZ predlaga, da se omogoči trening registriranim športnikom. V kolikor bodo strokovnjaki s področja zdravstva ocenili, da mora biti sproščanje postopno pa OKS predlaga, da se omogoči omejene treninge najprej najboljšim športnikom v članskih starostnih kategorijah in perspektivnim športnikom (cca. 2000 športnikov). V drugi fazi se omogoči trening naslednji ostalim kategoriziranim športnikom (cca. 5000 športnikov) in v zadnji fazi vsem registriranim športnikom (skupno število cca. 60.000). V prvi fazi je lahko uvedena tudi natančna evidenca oziroma poimenski popis športnikov in strokovnega osebja, ki bi jim bila dovoljena udeležba na treningih in glede na potrebe tudi omogočanje gibanja med občinami izključno za namen treninga. 
 
Zaradi velike pestrosti športnih panog, ki so evidentirane v uradnih tekmovalnih sistemih, ni smiselno ločevanje ukrepov glede na posamezno skupino panog ampak je bolj smiselno določiti splošne pogoje omejitev načina treninga, ki jih vsaka panoga mora upoštevati in temu ustrezno prilagoditi način izvedbe treninga. Na primer tudi v kolektivnih športnih panogah je možna vadba oziroma trening individualnih elementov ali elementov, ki se izvajajo v manjših skupinah brez približevanja in brez fizičnega stika med posamezniki prav tako imajo v borilnih športnih panogah izdelane elemente vadbe z navideznim nasprotnikom oziroma z uporabo rekvizitov, ki omogočajo razdaljo (uporaba pasov pri judu ipd.). 
 
OKS - ZŠZ predlaga, da vsebino predloga strokovno ocenijo še strokovnjaki s področja zdravstvene stroke, ki se ukvarjajo s preprečevanjem širjenja epidemije in se nato odloči in pripravi ustrezno zakonsko podlago na Vladi RS.
 
Pri obravnavi te problematike bi veljalo upoštevati naslednje pogoje: Na treningu so lahko prisotne izključno osebe, ki ne predstavljajo tveganja za prenos okužbe. Prisotnost na treningu se omogoči tudi strokovnim delavcem, ki so nujno potrebni za izvedbo treninga. Treningi se izvajajo na zunanjih športnih objektih razen v primeru, da treninga na zunanjem športnem objektu pod nobenim pogojem ni možno izvesti. V primeru, da se trening izvaja v zaprtem prostoru oziroma športnem objektu je potrebno zagotoviti dovolj prostora za ohranjanje ustrezne medsebojne razdalje in ustrezno zračenje prostora. Športnikom in spremstvu mora biti omogočen dostop do športnih objektov tudi v primeru, da se objekt nahaja v drugi občini. Vse prisotne osebe na treningu morajo obvezno ohranjati najmanj 2 metrsko medsebojno razdaljo. Obvezna je prilagoditev treninga na način, da v nobenem trenutku ne pride do fizičnega stika med športniki oziroma prisotnimi strokovnimi delavci. V kolikor zdravstvena stroka oceni to kot nujno, se v kolektivnih športnih panogah na treningu omogoči sočasno prisotnost manjše skupine (npr. največ 6 športnikov), ki skupaj izvaja trening na športnem objektu in ob obveznem upoštevanju pravila medsebojne razdalje. Pred vstopom na športni objekt in pred izstopom iz športnega objekta je obvezno razkuževanje rok in skupnih rekvizitov, za katere je to možno izvesti. V kolikor se oceni za nujno, je v zaprtem športnem objektu obvezna uporaba ustrezne zaščitne maske za prisotne strokovne delavce. Po zaključenem treningu zadrževanje v objektu ter uporaba tušev, garderobe, skupnih prostorov ipd. v športnem objektu ni dovoljena. Na treningu je obvezna prisotnost osebe, ki skrbi za upoštevanje navodil ter opozarja prisotne.
 
Člani IO OKS - ZŠZ so sprejeli sklep, s katerim pozivajo Vlado RS, da se v proces sprejemanja interventnih ali sistemskih ukrepov nujno in čimprej vključi tudi priprava ukrepov za normalizacijo področja organiziranega športa po koncu epidemije, s ciljem zagotovitve obstoja in ohranjanja mednarodne konkurenčnosti slovenskega vrhunskega športa in zagotovitve obstoja organiziranega množičnega rekreativnega športa.
 
Prav tako IO OKS - ZŠZ poziva Vlado RS, da nemudoma sprejme ukrepe, ki bodo omogočili treninge vrhunskim športnikom z upoštevanjem priporočil NIJZ in Ministrstva za zdravje.
 
 
 
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji