Usposabljanje SD1

Javni poziv za pridobitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje«

Javni poziv za pridobitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje«
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na nacionalni ravni vodi aktivnosti za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov.
Dvojna kariera športnikov je z vidika športnika razvoj vseživljenjskega učenja posameznega športnika, skozi njegove cilje na športnem področju, pri izobraževanju in kasnejši vključitvi na trg delovne sile. S tem se spodbuja odličnost, tako na področju vrhunskih športnih dosežkov, kot tudi izobraževanja. V smislu dvojne kariere športnikov so deležniki osebe, skupine ali organizacije oziroma zainteresirane strani, ki delujejo na sistemski in/ali organizacijski ravni na področjih športa, izobraževanja in trga dela in zagotavljajo pogoje za dvojno kariero športnikov.

NAMEN CERTIFIKATA »ŠPORTNIKOM PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE«
Evropske smernice na področju izobraževanja predvidevajo, da morajo javni organi in deležniki razviti okvir za dvojno kariero v športu in šolah, kar zahteva posebne ureditve, kot so prilagodljivost, prilagojeni učni načrti, e-učenje, dodatno mentorstvo, uporaba športnih objektov in storitev ter druge podporne storitve. Na področju izobraževanja zato predlagamo spodbudo, v obliki certifikata, z namenom:
Obveščanja in informiranja športnikov, pri odločitvi v kateri izobraževalni organizaciji ima boljše pogoje za izobraževanje, z namenom da športniki dokončajo najmanj srednješolsko stopnjo izobraževanja.
Pozitivna dodana vrednost za izobraževalne ustanove, na način primerjalne prednosti (športni programi, drugi programi) in kot osnova za merila za dodeljevanje sistemskih sredstev na področju podpore športnikov in njihove dvojne kariere.

Nivoji certifikatov:
  • CERTIFIKAT ŠPORTNIKU PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE NA RAVNI SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA;
  • CERTIFIKAT ŠPORTNIKU PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE NA RAVNI VIŠJE ŠOLE / VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA.
Za obe ravni certifikata so določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat »Športniku prijazno izobraževanje« in merila z ustreznim točkovanjem. Vsi pogoji in merila so natančno opredeljeni v Pravilniku.

POSTOPEK RAZPISA IN PRESOJE VLOG
Na osnovi razpisa Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez za Certifikat Športniku prijazno izobraževanje, se izobraževalna organizacija prijavi na razpis in izpolni vlogo. Na osnovi prispelih vlog z ustreznimi dokazili, komisija pregleda vloge in preveri ustreznost samoocene (lahko tudi pozove k dopolnitvam in dodatnim pojasnilom). Zavod, ki dosega kriterije pridobi priznanja za aktiven pristop k spodbujanju dvojne kariere. V roku enega leta od podelitve priznanja za aktiven pristop k spodbujanju dvojne kariere izvede obisk izobraževalne organizacije z namenom preverjanja dejanskega stanja izpolnjevanja meril in uresničevanja načrtov. Zavod, ki dosega kriterije pridobi osnovni certifikat Vzpostavljen sistem spodbujanja dvojne kariere. V roku dveh let od podelitve osnovnega certifikata, ekspertna komisija pregleda poročilo o uresničenih načrtih in opravi obisk ter ponovno presodi aktivnosti na področju spodbujanja dvojne kariere in podeli zavodu, ki dosega kriterije certifikat „Športnikom prijazno izobraževanje“.
 
Pozivamo vas, da se prijavite na razpis in predstavite svojo dobro prakso pri podpori športnikov pri njihovi dvojni karieri, na priloženem obrazcu. Obrazec se razlikuje, skladno z merili, opisanimi v pravilniku, za posamezno stopnjo izobraževanja. Na razpisu lahko sodelujejo vsi izobraževalni zavodi na ravni srednješolskega izobraževanja in na ravni višješolskega in visokošolskega izobraževanja s sedežem v Republiki Sloveniji.
Razpis

ROK IN NAČIN DOSTAVE VLOG
Predlogi  morajo  biti  posredovani  do  vključno 15.  septembra  2017, dostavljeni osebno na sedež ali s priporočeno pošto na:
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Šmartinska 140,  1000  Ljubljana  s pripisom »Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje«. Poštnino in vse druge morebitne stroške v zvezi s pripravo prijavnega obrazca nosi prijavitelj sam.

DODATNE INFORMACIJE
Olimpijski komite Slovenije, Šmartinska 140,  1000 Ljubljana, kontaktni  osebi:
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji