Bakla 2024

Predstavitev programa 2. stopnje

Strokovni delavec 2 – športna rekreacija

Želite voditi športnorekretivno vadbo in zato pridobiti ustrezna znanja?
Zagotavljamo vam pridobitev celovitih znanj in kompetenc za uspešen pričetek in razvoj vaše uspešne kariere na področju športa. 
 
CILJ PROGRAMA:
Cilj program usposabljanja druge stopnje za športno rekreacijo vam z uspešno zaključenim usposabljanjem omogoča pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe na področju športno-rekreativne gibalne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.
 
KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBITE Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM:
 
Z uspešno zaključenim javno veljavnim programom usposabljanja druge stopnje pridobite kompetence, ki vam omogočajo, da načrtujete, organizirate, izvajate in spremljate proces športne rekreacije. 
Proces izvajanja vadbe na področju športne rekreacije predstavlja vodenje in izvedbo načrtovanega procesa športne vadbe, kjer gre za neposredno izvajanje posameznih delovnih nalog, potrebnih za učinkovito športno vadbo in varnost udeležencev v procesu rekreativne vadbe. Proces spremljanja vadbe na področju športne rekreacije predstavlja proces, povezan z dokumentiranim sledenjem izvajanja načrtovanega procesa športne vadbe in primerjave med načrtovanim in dejansko izvedenim procesom rekreativne vadbe. Proces načrtovanja vadbe vsebuje vsa dela, povezana z načrtovanjem športne rekreacije in ravnanjem z udeleženci pri športni rekreaciji. Obsega tudi načrtovanje učinkov športne vadbe tako na posameznega udeleženca športne vadbe, kakor tudi na širše družbeno okolje.
Proces organiziranja vadbe v širšem smislu pomeni načrtovanje in uveljavljanje primerne organizacijske strukture, tako z vidika potreb delovnega procesa kakor tudi z vidika kadrovanja interdisciplinarne skupine strokovnjakov, potrebnih za izvajanje načrtovanega procesa športne rekreacije. V ožjem smislu proces organiziranja pomeni zagotavljanje vseh potrebnih virov za varno izvedbo načrtovanega vadbenega procesa športne rekreacije.
 
POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
• pridobljena usposobljenost strokovni delavec 1 – Športna rekreacija, 
• eno leto športno pedagoških izkušenj kot strokovni delavec 1 – Športna rekreacija
 
V OKVIRU PROGRAMA USPOSABLJANJA BOSTE PRIDOBILI ZNANJA O:
 
Osnovah športnega treniranja:
• Pridobitev osnovnih znanj fiziološkega delovanja človeka 
• Poznavanje živčno-mehanskih osnov gibanja
• Poznavanje celovitosti upravljanja procesa športnega treniranja
(zakonitosti, načela, opravila, vrednotenje, načrtovanje - ciklizacija)
• Poznavanje ustreznih vadbenih sredstev in metod športnega treniranja
Preventivi športnih poškodb in pretreniranost:  
• Poznavanje najpogostejših akutnih in kroničnih poškodb v športu 
• Poznavanje mehanizmov preventivnega ukrepanja 
(vadba, regeneracija, prehrana)
Organizaciji in upravljanju:
• Poznavanje ureditve, delovanja in financiranja športa v Sloveniji
• Poznavaje zbirk podatkov na področju športa
• Poznavanje pogojev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev 
 
• Poznavanje delokroga in kompetenc usposobljenega kadra na področju športne rekreacije – 2. stopnja 
Načrtovanje in organizacija vadbenega procesa
• Razumevanje teoretičnih izhodišč pomembnosti dobrega načrtovanja in organizacije vadbenega procesa
• Znanje narediti letni načrt dela skladno s postavljenimi cilji
• Znanje narediti pripravo na vadbeno uro
• Znanje narediti analizo vadbene ure 
• Znanje organizirati različne oblike vadb
Osnove trženja programov
• Poznavanje temelje ponudbe in povpraševanja
• Poznavanje tržnega segmenta
• Poznavanje tržnih sredstev 
Okolijska fiziologija
• Znanje načrtovanje, organizacije, izvedbe in spremljanja vadbe glede na vreme, okolje in letni čas
Prehrana v športni vadbi
• Poznavanje biokemije prehrane
• Poznavanje makrohranil in mikrohranil
• Razumevanje pojmovanja energijskega ravnotežja
• Poznavanje motenj hranjenja
• Poznavanje osnov psihologije prehrane
• Poznavanje alternativnih načinov prehranjevanja 
Tehnologiji v športni rekreaciji
• Poznavanje osnovnih meritev in tehnologije za merjenje telesne sestave in nekaterih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti
• Znanje prebiranja in razumevanja rezultatov meritev
 
Vadbenih procesih v športni rekreaciji
• Razumevanje pomena analitično-sintetičnih pristopov pri vadbi
• Znanje sprejema stranke in postavitve osnovne anamneze ter na osnovi anamneze načrtovanje in organizacija vadbenega procesa
• Znanje vodenja in spremljanja strank pri vadbi glede na anamnezo
• Na praktičnem primeru prepoznavanje napak pri izvedbi osnovnih gibalnih vzorcev pri vadbi in s primernim načrtovanjem in organizacijo vadbe tudi njih odpravi
• Pridobivanje izkušenj načrtovanja, organizacije, vodenja in spremljanja vadbe 
• Znanje podajanja kritične analize procesa
 
 
POGOJI DOKONČANJA
Udeležba:
- najmanj 80% udeležba 
Preizkus znanja:
- pozitivno ocenjen teoretični preizkus znanja iz obveznih in posebnih vsebin
- pozitivno ocenjen praktični preizkus znanja iz posebnih vsebin, za kar je potrebnih 
  vsaj 60% vseh možnih točk
- Opravljena praksa s področja športne rekreacije      (120 ur)
Usposabljanje morate zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravljate največ trikrat. Če v roku ne zaključite zahtevane obveznosti, se morate tečaja ponovno udeležiti. 
Izpit se vrednosti z »je opravil« ali »ni opravil«.
 


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji