Predstavitev programa 2. stopnje

Strokovni delavec 2 – šport starejših

Želite voditi športnorekretivno vadbo starejših in zato pridobiti ustrezna znanja?
Zagotavljamo vam pridobitev celovitih znanj in kompetenc za uspešen pričetek in razvoj vaše uspešne kariere na področju športa. 
 
CILJ PROGRAMA:
Cilj program usposabljanja druge stopnje za šport starejših vam z uspešno zaključenim usposabljanjem omogoča pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe na področju športno-rekreativne gibalne dejavnosti, starejših od 65 let, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.
Z usposobljenostjo po tem programu boste lahko izvajali in spremljali vadbo zdravih starostnikov s stabilnim zdravstvenim stanjem z jasno opredeljenimi (kontra) indikacijami. S svojim delom ne boste posegali na področje fizioterapije ali drugih zdravstvenih ved. Ob sumu na resno zdravstveno stanje starostnika napotite na ustrezno obravnavo.
 
KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBITE Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM:
Z uspešno  zaključenim javno veljavnim programom usposabljanja druge stopnje pridobite kompetence, ki omogočajo, da načrtujete, organizirate, izvajate in spremljate proces športne vadbe starejših. Proces izvajanja vadbe na področju športa starejših predstavlja vodenje in izvedbo načrtovanega procesa vadbe starejših, kjer gre za neposredno izvajanje posameznih delovnih nalog, potrebnih za učinkovito vadbo starejših in varnost udeležencev v procesu vadbe starejših. Proces spremljanja vadbe na področju športa starejših predstavlja proces, povezan z dokumentiranim sledenjem izvajanja načrtovanega procesa vadbe starejših in primerjave med načrtovanim in dejansko izvedenim procesom vadbe starejših.
 
POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
• pridobljena usposobljenost strokovni delavec 1 – Šport starejših, 
• eno leto športno pedagoških izkušenj kot strokovni delavec 1 – Šport starejših
 
V OKVIRU PROGRAMA USPOSABLJANJA BOSTE PRIDOBILI ZNANJA O:
 
Osnovah športnega treniranja:
Pridobitev osnovnih znanj fiziološkega delovanja človeka 
• Poznavanje živčno-mehanskih osnove gibanja
• Poznavanje celovitosti upravljanja procesa športnega treniranja
 (zakonitosti, načela, opravila, vrednotenje, načrtovanje - ciklizacija)
• Poznavanje ustreznih vadbenih sredstev in metod športnega treniranja
Preventivi športnih poškodb in pretreniranosti:
• Poznavanje najpogostejših akutnih in kroničnih poškodb v športu 
• Poznavanje mehanizmov preventivnega ukrepanja 
(vadba, regeneracija, prehrana)
Organizaciji in upravljanju:
• Poznavanje ureditve, delovanja in financiranja športa v Sloveniji
• Poznavaje zbirk podatkov na področju športa
• Poznavanje pogojev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev 
 
Načrtovanju in organizaciji vadbenega procesa:
• Razumevanje teoretičnih izhodišč pomembnosti dobrega načrtovanja in organizacije vadbenega procesa
• Znanje narediti letni načrt dela skladno s postavljenimi cilji
• Znanje narediti pripravo na vadbeno uro
• Znanje narediti analizo vadbene ure 
• Znanje organizirati različne oblike vadb
Osnovah trženja programov:
• Poznavanje temelje ponudbe in povpraševanja
• Poznavanje tržnega segmenta
• Poznavanje tržnih sredstev 
Okolijski fiziologija - starejši:
• Znanje načrtovanje, organizacije, izvedbe in spremljanja vadbe glede na vreme, okolje in letni čas
Prehrani v športni vadbi starejših:
• Poznavanje biokemije prehrane
• Poznavanje makrohranil in mikrohranil
• Razumevanje pojmovanja energijskega ravnotežja
• Poznavanje motenj hranjenja
• Poznavanje osnov psihologije prehrane
• Poznavanje alternativnih načinov prehranjevanja 
Tehnologiji v športni rekreaciji -  starejš:
• Poznavanje osnovnih meritev in tehnologije za merjenje telesne sestave in nekaterih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti
• Znanje prebiranja in razumevanja rezultatov meritev
Vadbenih procesih pri športu starejših: 
• Razumevanje pomena analitično-sintetičnih pristopov pri vadbi
• Znanje sprejema stranke in postavitve osnovne anamneze ter na osnovi anamneze načrtovanje in organizacija vadbenega procesa
• Znanje vodenja in spremljanja strank pri vadbi glede na anamnezo
• Na praktičnem primeru prepoznavanje napak pri izvedbi osnovnih gibalnih vzorcev pri vadbi in s primernim načrtovanjem in organizacijo vadbe tudi njih odpravi
• Pridobivanje izkušenj načrtovanja, organizacije, vodenja in spremljanja vadbe 
• Znanje podajanja kritične analize procesa
 
 
POGOJI DOKONČANJA
Udeležba:
- najmanj 80% udeležba
Preizkus znanja:
- pozitivno ocenjen teoretični preizkus znanja iz obveznih in posebnih vsebin
- pozitivno ocenjen praktični preizkus znanja iz posebnih vsebin, za kar je potrebnih 
  vsaj 60% vseh možnih točk
- Opravljena praksa s področja športa starejših      (120 ur)
Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti. 
Izpit se vrednosti z »je opravil« ali »ni opravil«.


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji