Vse kar morate vedeti, če želite delati v športu

Pravico do dela v športu ima skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1) izključno tisti športni delavec, ki je ustrezno strokovni izobražen ali strokovno usposobljen ter vpisan v Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu.
 
Predmetni zakon opredeljuje tudi javnoveljavne študijske programe in programe usposabljanja ter organizacije, ki jih je država pooblastila kot predlagatelje in nosilce programov. Vsak posameznik, ki je ustrezno strokovno izobražen ali usposobljen, svojo strokovnost in pravico do dela dokazuje z odločbo, ki jo pridobi na podlagi vpisa v Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 
Aktualni Zakon o športu (ZŠpo-1), sprejet junija 2017 (Uradni list RS, št. 29, z dne 9. 6. 2017), je na področju usposabljanja v športu prinesel številne novosti. V zvezi s tem se med zainteresiranimi posamezniki, ki želijo opravljati strokovno delo v športu, pojavlja nemalo vprašanj. Zato smo preko najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov pripravili nekaj dodatnih  pojasnil, ki bi vas v zvezi s tem utegnila zanimati.

Katera zakonodaja ureja področje usposabljanja v športu?

Kaj je strokovno delo v športu?

Kdo je strokovni delavec v športu?

Kdo je strokovno izobražen delavec?

Kdo je strokovno usposobljen delavec?

Kateri programi ponujajo kompetence strokovno izobraženega delavca v športu?

Kateri programi ponujajo kompetence strokovno usposobljenega delavca v športu?

Kje lahko preverim, kateri študijski programi, ki dajejo kompetence za delo v športu, so javnoveljavni in kdo so nosilci teh programov?

Kje lahko preverim, kateri programi usposabljanj za opravljanje strokovnega dela v športu so javnoveljavni in kdo so nosilci teh programov?

Kaj pomeni 1. stopnja in kaj 2. stopnja programa usposabljanja?

Katere programe usposabljanja izvaja OKS-ZŠZ?

Kakšni so pogoji za pristop na tečaj za pridobitev naziva strokovni delavec 1- športna rekreacija?

Kakšni so pogoji za pristop na tečaj za pridobitev naziva strokovni delavec 2 – športna rekreacija?

Imam usposobljenost prve stopnje po starem zakonu o športu. Koliko časa še lahko delujem v športu?

Ali se mi priznajo prehodno pridobljena znanja, ki sem si jih pridobil v preteklosti z uspešno opravljenim programom usposabljanja ali drugi obliko neformalnega izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanja?

Kateri programi usposabljanja v organizaciji OKS-ZŠZ so brezplačni?

Ali je program usposabljanja OKS-ZŠZ na področju športne rekreacije obvezen preden se vpišem na specializacijo pri kateri drugi panožni zvezi?

Eden izmed pogojev za dokončanje programa usposabljanja OKS-ZŠZ je tudi opravljena praksa. Kje jo lahko izvajam? Kako dokazujem, da je opravljena?

Kdo je lahko mentor pri opravljanju prakse, ki je pogoj za dokončanje programa usposabljanja na področju športne rekreacije in športa starejših?

Katere kompetence imam kot strokovni delavec prve stopnje za področje športne rekreacije?

Katere kompetence imam kot strokovni delavec druge stopnje za področje športne rekreacije?

Kaj storiti, ko uspešno zaključim program usposabljanja?

Čemu je namenjen vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu?

Ali je vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu obvezen?

Ali pristojno ministrstvo posameznika lahko izbriše iz razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu?

Ali je razvid javno dostopen?

Ali se lahko pridružim tudi kateremukoli drugemu programu na trgu, ki ponuja bolj usmerjena znanja v posamezno športno panogo na področju športne rekreacije?

Ali lahko z uspešno zaključenim programom usposabljanja ”strokovnjak za športno prehrano” delam kot strokovni delavec v športu?

Uspešno sem zaključil program usposabljanja 3. stopnje in pridobil naziv trener fitnesa. Kakšne kompetence so mi priznane? Ali lahko vodim vadbo v katerikoli drugi panogi, ki se uvršča v športno rekreacijo (primer: vodene vadbe, nordijska hoja, ipd)?

Kot strokovni delavec v športu želim delovati na področju tekaške vadbe. Dvakrat tedensko bom vodil skupino rekreativnih športnikov, torej vadbo z namenom ohranjanja zdravja in dobrega počutja in ne vadbo z namenom doseganja športnega rezultata.

Imate dodatna vprašanja?

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji