Usposabljanje SD1

Predstavitev programa 1. stopnje

Strokovni delavec 1 – šport starejših

Želite voditi športnorekretivno vadbo starejših in zato pridobiti ustrezna znanja?
Zagotavljamo vam pridobitev celovitih znanj in kompetenc za uspešen pričetek in razvoj vaše uspešne kariere na področju športa. 
 
CILJ PROGRAMA:
Cilj programa usposabljanja prve stopnje za šport starejših vam z uspešno zaključenim usposabljanjem omogoča pridobitev kompetenc oziroma znanj, vedenj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa rekreativne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne/ gibalne dejavnosti, starejših od 65 let, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.
Usposobljeni po tem programu boste lahko izvajali in spremljali vadbo zdravih starostnikov s stabilnim zdravstvenim stanjem z jasno opredeljenimi (kontra) indikacijami. S svojim delom ne boste posegali na področje fizioterapije ali drugih zdravstvenih ved. Ob sumu na resno zdravstveno stanje starostnika napotitr na ustrezno obravnavo.
 
KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBITE  Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM:
 
Z uspešno zaključenim javno veljavnim programom usposabljanja prve stopnje pridobite kompetence, ki vam omogočajo, da izvajate in spremljate proces športne vadbe starejših. Proces izvajanja vadbe na področju športa starejših predstavlja vodenje in izvedbo načrtovanega procesa vadbe starejših, kjer gre za neposredno izvajanje posameznih delovnih nalog, potrebnih za učinkovito vadbo starejših in varnost udeležencev v procesu vadbe starejših. Proces spremljanja vadbe na področju športa starejših predstavlja proces, povezan z dokumentiranim sledenjem izvajanja načrtovanega procesa vadbe starejših in primerjave med načrtovanim in dejansko izvedenim procesom vadbe starejših.
 
POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
Starost: najmanj 18 let
Izobrazba: končana najmanj srednja poklicna izobrazba
Delovne izkušnje: najmanj eno leto (najmanj 60 ur) vadbenih izkušenj na področju športne rekreacije, kar se razume kot vadeči v procesu vadbe (ne kot vaditelj, trener, saj za to nima kompetenc) 
Tečaj prve pomoči: opravljen 10-urni tečaj prve pomoči
 
 
V OKVIRU PROGRAMA USPOSABLJANJA BOSTE PRIDOBILI ZNANJA O:
 
Osnovah gibanja človeka:
• Poznavanje gibalne sposobnosti
• Poznavanje fizikalnih zakonitosti gibanja
• Poznavanje osnov gibalnega nadzora in učenja
 
Osnovah športne vadbe:
• Poznavanje in razumevanje temeljnih didaktičnih pristopov 
(cilji vadbe, vsebine in metode)
• Poznavanje metod in sredstev za razvoj gibalnih sposobnosti
• Znanje izvajanja in spremljanja športne vadbe skozi proces
Osnovah medicine športa:
• Poznavanje osnov prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja
• Poznavanje uporabe avtomatiziranega zunanjega defibratorja pri temeljnih postopkih oživljanja
• Znanje izvajanje prve pomoč pri poškodbi gibal
• Poznavanje osnov preprečevanja poškodb v športu
Psihosocialnih osnovah športa
• Poznavanje osnov razvojne psihologije
(spoznavni razvoj, osebnostne lastnosti, motivacija)
• Poznavanje osnov in pomena športne psihologije (vodenje, lik trenerja)
• Prepoznavanje družbene razsežnosti okolja, v katerem deluje 
(komunikacija, etika, doping, fair play, socialna inkluzija skozi šport)
• Prepoznavanje oblik nasilja v športu
Odgovornosti in zakonodaji v športu
• Poznavanje pravne podlage, ki urejajo področje športa 
• Poznavanje odgovornosti, ki izhajajo iz izvajanja procesa športne vadbe
 
Osnovah funkcionalne anatomije, biomehanike in fiziologije
• Poznavanje  osnovne sestave skeletnega sistema, oblike sklepov in osi gibanja
• Poznavanje osnovne sestave  mišično vezivnega sistema
• Poznavanje temeljnih zakonitosti človekovega gibanja z vidika kinematike in dinamike
• Poznavanje osnovnega delovanja srčno-žilnega sistema, prebavil in žlez z notranjih izločanjem 
• Poznavanje osnov fiziologije napora
Osnovah razvoja gibalnih sposobnosti
• Poznavanje osnovne gibalne sposobnosti in metod njihovega razvoja 
(moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje, koordinacijo, vzdržljivost, natančnost)
• Poznavanje osnovnih gibalnih vzorcev 
(tek, hoja, skoki poskoki, meti, potiski, vleki)  
Kvalitativni analizi telesne drže in temeljnih gibanj starejših
• Poznavanje zakonitosti dobre telesne drže, odstopanja v telesni drži
(lordoza, kifoza, skolioza..) in njihove posledice
• S pomočjo ocenjevalnega lista znanje ocene telesne drže posameznika po metodi opazovanja
• Prepoznavanje slabosti osnovnih gibalnih vzorcev 
(tek, hoja, skoki poskoki, meti, potiski, vleki) in pozna pristope za odpravljanje le-teh
Izpeljavi in spremljanju vadbenega procesa starejših
• Razumevanje pomembnost postavljanja ciljev, priprave in spremljave za uspešno izpeljavo vadbenega procesa
• Poznavanje različnih oblik in metod dela pri športni vadbi
Biologiji staranja in vadbi
• Razumevanje posebnosti starostnih obdobij in pomembnost prilagajanja vadbe zaradi staranja
• Poznavanje sprememb v fizioloških odzivih na vadbo pri starejših
• Poznavanje incidence in prevalence bolezenskih stanj pri starejših
• Razumevanje razlik med relativnimi in absolutnimi kontraindikacijami za vadbo
Varnosti starejših in prvi pomoči
• Poznavanje prve pomoči pri akutnih stanjih in nenadnih poslabšanjih počutja med vadbo
• Pravilno ukrepanje pri poškodbah na kraju vadbe
• Poznavanje različnih kroničnih stanj starostnikov
• Razumevanje problema padcev pri starostnikih in poznavanje strategije za preprečevanje padcev (zlom kolka)
Oceni zdravstvenega stanja in fizičnih zmogljivosti pred vključitvijo v vadbeni program (pre-exercise screening) 
• Poznavanje osnovne testne baterije za oceno telesnih in gibalnih sposobnosti starejših
• Razumevanje pomembnost zdravstvenega pregleda pred vključitvijo v vadbo pri starejših
• Znanje izvedbe ocene preverjanja gibalnih sposobnosti
Pomenu vadbe pri ohranjanju zdravja starejših
• Poznavanje teoretičnih izhodišč različnih bolezenskih stanj starostnikov (kardiovaskularnih bolezni respiratorne bolezni, različnih metabolnih stanj, rakavih bolezni, možganske kapi, osteoartritisa…) 
• Razumevanje pomembnost vadbe pri vzpostavljanju in ohranjanju zdravja
Pomenu vadbe za preprečevanje bolečin v hrbtenici pri starejših
• Razumevanje razlike med specifično in nespecifično bolečino v križu
• Poznavanje zakonitosti gibanja za preprečevanje bolečin v križu
• Poznavanje mehanizma aktivacije lokalnih in globalnih stabilizatorjev
• Znanje prilagoditve vsakodnevnih gibalnih vzorcev s pomočjo katerih preprečujemo bolečino v križu
Vadbenih procesih pri športni rekreaciji
• Razumevanje pomena analitično-sintetičnih pristopov pri vadbi
• Znanje sprejeti stranko in narediti osnovno anamnezo
• Znanje voditi in spremljati stranko pri vadbe glede na anamnezo
• Na praktičnem primeru prepoznavanje napak pri izvedbi osnovnih gibalnih vzorcev pri vadbi in njih odpravljanje s primernimi pristopi
• Pridobivanje izkušnje vodenja in spremljanja vadbe 
• Znanje opazovanja procesa vadbe in podajanja kritične analize procesa
 
POGOJI DOKONČANJA
Udeležba:
- najmanj 80% udeležba
 
Preizkus znanja:
- pozitivno ocenjen teoretični preizkus znanja iz obveznih in posebnih vsebin
- pozitivno ocenjen praktični preizkus znanja iz posebnih vsebin, za kar je potrebnih 
  vsaj 60% vseh možnih točk
- Opravljena praksa s področja športne rekreacije      (100 ur)
Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti. 
Izpit se vrednosti z »je opravil« ali »ni opravil«.
 
 


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji