Predstavitev programa 1. stopnje

Strokovni delavec 1 – športna rekreacija

Želite voditi športnorekretivno vadbo in zato pridobiti ustrezna znanja?
Zagotavljamo vam pridobitev celovitih znanj in kompetenc za uspešen pričetek in razvoj vaše uspešne kariere na področju športa. 
 
CILJ PROGRAMA:
Cilj programa usposabljanja prve stopnje za športno rekreacijo vam z uspešno zaključenim usposabljanjem omogoča pridobitev kompetenc oziroma znanj, vedenj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa rekreativne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.
 
KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBITE Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM:
Z uspešno zaključenim javno veljavnim programom usposabljanja prve stopnje pridobite kompetence, ki vam omogočajo, da izvajate in spremljate proces športne rekreacije (vodene vadbe).
Proces izvajanja rekreativne vadbe na področju športne rekreacije predstavlja vodenje in izvedbo načrtovanega procesa rekreativne vadbe, kjer gre za neposredno izvajanje posameznih delovnih nalog, potrebnih za učinkovito vadbo športne rekreacije in varnost udeležencev v procesu rekreativne vadbe.
Proces spremljanja rekreativne vadbe predstavlja proces, povezan z dokumentiranim sledenjem.
Znali boste načrtovani proces rekreativne vadbe in primerjati med načrtovanim in dejansko izvedenim procesom rekreativne vadbe.
 
POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
Starost: najmanj 18 let
Izobrazba: končana najmanj srednja poklicna izobrazba
Delovne izkušnje: najmanj eno leto (najmanj 60 ur) vadbenih izkušenj na področju športne rekreacije, kar se razume kot vadeči v procesu vadbe (ne kot vaditelj, trener, saj za to nimate kompetenc) 
Tečaj prve pomoči: opravljen 10-urni tečaj prve pomoči
 
V OKVIRU PROGRAMA USPOSABLJANJA BOSTE PRIDOBILI ZNANJA O:
 
Osnovah gibanja človeka:
• Poznavanje gibalne sposobnosti
• Poznavanje fizikalnih zakonitosti gibanja
• Poznavanje osnov gibalnega nadzora in učenja
Osnovah športne vadbe:
• Poznavanje in razumevanje temeljnih didaktičnih pristopov 
(cilji vadbe, vsebine in metode)
• Poznavanje metod in sredstev za razvoj gibalnih sposobnosti
• Znanje izvajanja in spremljanja športne vadbe skozi proces
Osnovah medicine športa:
• Poznavanje osnov prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja
• Poznavanje uporabe avtomatiziranega zunanjega defibratorja pri temeljnih postopkih oživljanja
• Znanje izvajanje prve pomoč pri poškodbi gibal
• Poznavanje osnov preprečevanja poškodb v športu
Psihosocialnih osnovah športa:
• Poznavanje osnov razvojne psihologije
(spoznavni razvoj, osebnostne lastnosti, motivacija)
• Poznavanje osnov in pomena športne psihologije (vodenje, lik trenerja)
• Prepoznavanje družbene razsežnosti okolja, v katerem deluje 
(komunikacija, etika, doping, fair play, socialna inkluzija skozi šport)
• Prepoznavanje oblik nasilja v športu
Odgovornosti in zakonodaji v športu:
• Poznavanje pravne podlage, ki urejajo področje športa 
• Poznavanje odgovornosti, ki izhajajo iz izvajanja procesa športne vadbe
 
Osnovah funkcionalne anatomije, biomehanike in fiziologije
• Poznavanje  osnovne sestave skeletnega sistema, oblike sklepov in osi gibanja
• Poznavanje osnovne sestave  mišično vezivnega sistema
• Poznavanje temeljnih zakonitosti človekovega gibanja z vidika kinematike in dinamike
• Poznavanje osnovnega delovanja srčno-žilnega sistema, prebavil in žlez z notranjih izločanjem 
• Poznavanje osnov fiziologije napora
Osnovah razvoja gibalnih sposobnosti
• Poznavanje osnovne gibalne sposobnosti in metod njihovega razvoja 
(moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje, koordinacijo, vzdržljivost, natančnost)
• Poznavanje osnovnih gibalnih vzorcev 
(tek, hoja, skoki poskoki, meti, potiski, vleki)  
Kvalitativni analizi telesne drže in temeljnih gibanj
• Poznavanje zakonitosti dobre telesne drže, odstopanja v telesni drži
(lordoza, kifoza, skolioza..) in njihove posledice
• S pomočjo ocenjevalnega lista znanje ocene telesne drže posameznika po metodi opazovanja
• Prepoznavanje slabosti osnovnih gibalnih vzorcev 
(tek, hoja, skoki poskoki, meti, potiski, vleki) in pozna pristope za odpravljanje le-teh
Izpeljavi in spremljavi vadbenega procesa
• Razumevanje pomembnost postavljanja ciljev, priprave in spremljave za uspešno izpeljavo vadbenega procesa
• Poznavanje različnih oblik in metod dela pri športni vadbi
Vadbenih procesih pri športni rekreaciji (vodeni vadbi)
• Razumevanje pomena analitično-sintetičnih pristopov pri vadbi
• Znanje sprejeti stranko in narediti osnovno anamnezo
• Znanje voditi in spremljati stranko pri vadbe glede na anamnezo
• Na praktičnem primeru prepoznavanje napak pri izvedbi osnovnih gibalnih vzorcev pri vadbi in njih odpravljanje s primernimi pristopi
• Pridobivanje izkušnje vodenja in spremljanja vadbe 
• Znanje opazovanja procesa vadbe in podajanja kritične analize procesa
 
POGOJI DOKONČANJA
Udeležba:
- najmanj 80% udeležba 
 
Preizkus znanja:
- pozitivno ocenjen teoretični preizkus znanja iz obveznih in posebnih vsebin
- pozitivno ocenjen praktični preizkus znanja iz posebnih vsebin, za kar je potrebnih 
  vsaj 60% vseh možnih točk
- Opravljena praksa s področja športne rekreacije      (100 ur)
Usposabljanje morate zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravljate največ trikrat. Če v roku ne zaključite zahtevane obveznosti, se morate tečaja ponovno udeležiti. 
Izpit se vrednosti z »je opravil« ali »ni opravil«.


Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji