Bakla 2024

Poslovnik etične komisije

Na podlagi sklepa Izvršnega odbora (v nadaljevanju: IO) OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ (v nadaljevanju: OKS – ZŠZ) z dne 19.3.2019 o imenovanju Komisije za etična vprašanja športa (v nadaljevanju Etična komisija) Etična komisija sprejema naslednji
 
 
 
POSLOVNIK O DELU KOMISIJE ZA ETIČNA VPRAŠANJA ŠPORTA
OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ
 
 
1. člen 
Namen Etične komisije
 
Etična komisija je delovno telo IO OKS-ZŠZ, ustanovljeno za namene oblikovanja predlogov in uveljavljanja pravil in smernic etičnega in moralnega ravnanja in obnašanja na področju športa ter obravnave primerov neprimernega etičnega in moralnega ravnanja in obnašanja na področju športa, primerov kršenja načel integritete in drugih primerov nepravilnosti in zlorab, ki se lahko navezujejo na vse udeležence v športu. Za šport štejejo vsi športi članic OKS-ZŠZ.
 
Etična komisija obravnava zadeve in primere ter vodi postopke v skladu z Etičnim kodeksom OKS-ZŠZ, Etičnim kodeksom Mednarodnega olimpijskega komiteja, Zakonom o športu in tem poslovnikom, h kateremu soglasje podaja IO OKS-ZŠZ. Odločitve komisije so lahko podlaga za odločanje drugih organov OKS-ZŠZ.
 
2. člen 
Imenovanje in razrešitev članov komisije
 
Člane Etične komisije imenuje IO OKS-ZŠZ za dobo, ki je enaka mandatu IO OKS-ZŠZ, ki je Etično komisijo imenoval. Ob imenovanju članov IO OKS-ZŠZ izmed imenovanih članov imenuje tudi predsednika Etična komisije.
 
Predlog za predsednika Etične komisije da predsednik OKS-ZŠZ. Predloge kandidatov za člane Etične komisije dajo članice OKS – ZŠZ. Izmed predlaganih kandidatov IO OKS-ZŠZ na predlog predsednika Etične komisije imenuje največ 5 članov in predsednika Etične komisije.
 
O razrešitvi članov Etične komisije odloča IO OKS- ZŠZ. Član Etične komisije je lahko razrešen, če se odpove svoji funkciji ali po odločitvi IO OKS-ZŠZ. Pisni in obrazložen predlog za razrešitev člana Etične komisije lahko da članica OKS-ZŠZ, ki je konkretnega člana Etične komisije predlagala, ali predsednik Etične komisije ali predsednik OKS-ZŠZ.
 
3. člen 
Seje Etične komisije
 
Seje Etične komisije sklicuje predsednik Etične komisije po potrebi, praviloma pa vsaj dva krat v koledarskem letu. Izjemoma lahko skliče sejo Etične komisije tudi predsednik OKS-ZŠZ.
 
Vabilo in gradivo za seje se pošlje članom Etične komisije najmanj 7 dni pred sejo. Dnevni red določi predsednik Etične komisije, ki pri tem lahko upošteva predloge članov Etične komisije. Člani Etične komisije lahko sami predlagajo sklic seje ter obravnavo določene zadeve na seji. V izjemnih in utemeljenih primerih, ko se s tem strinja večina članov Etične komisije, je možno na predlog člana komisije dnevni red razširiti na sami seji komisije.
 
V primeru če predsednik Etične komisije v roku enega meseca ne skliče seje Etične komisije na predlog člana Etične komisije, lahko ta zahteva sklic seje Etične komisije in o tem obvesti predsednika OKS-ZŠZ, ki odloči o sklicu seje Etične komisije.
 
Seja Etične komisije se izvede neposredno, praviloma na sedežu OKS – ZŠZ, ali na daljavo s pomočjo ustreznih komunikacijskih orodij, vsakokrat skladno z odločitvijo sklicatelja. V primeru izvedbe seje na daljavo se seja snema.  
 
Seja Etične komisije je sklepčna, če je na njej prisotna vsaj polovica imenovanih članov Etične komisije. O obravnavani vsebini, prisotnosti članov na seji in odločitvah na seji se vodi zapisnik.
 
Gradiva za seje Etične komisije in vse druge strokovne in administrativno organizacijske naloge Etične komisije opravlja sekretar Etične komisije, ki ga imenuje Generalni sekretar OKS-ZŠZ.
 
Sekretar Etične komisije po odredbi predsednika Etične komisije organizira delo, ki je potrebno za delovanje, strokovno in administrativno pomaga predsedniku in članom Etične komisije ter opravlja druga opravila po odredbi predsednika ali članov Etične komisije.
 
Sekretar Etične komisije na podlagi navodil predsednika Etične komisije poskrbi za pošiljanje vabila za seje, prisostvuje sejam Etične komisije, pripravlja gradiva in zapisnike, daje strokovne in administrativne obrazložitve in pojasnila. Sekretar Etične komisije sodeluje pri delu delovnih skupin, ki pripravlja mnenje v posameznih zadevah.  
 
Sekretar Etične komisije nima glasovalne pravice.
 
V primerih, ko je potrebno o posamezni odločitvi čim prej odločiti, ali če ne gre za zadevo, kjer je potrebna razprava, se lahko skliče dopisno sejo Etične komisije. Sklicatelj določi predlog sklepov, o katerih se bo odločalo na dopisni seji, in termin, ko se izvede dopisna seja. Čas za izvedbo glasovanja mora biti vsaj 3 dni in predlogi sklepov so potrjeni, če za potrditev glasuje več kot polovica (absolutna večina) vseh članov Etične komisije. Po zaključku dopisne seje se naredi zapisnik, v katerem se navedejo sprejeti sklepi in ki se pošlje vsem članom Etične komisije v roku 3 dni po dopisni seji. Če v nadaljnjem roku 3 dni nihče od članov nima pripomb na zapisnik, začnejo sklepi dopisne seje veljati z dnem poteka tega roka. Zapisnik dopisne seje Etične komisije predstavlja gradivo prve naslednje redne seje Etične komisije.
 
4. člen 
Delovanje komisije
 
Etična komisija obravnava zadeve iz področja svojega delovanja
na podlagi lastne odločitve, ki jo sprejme na lastno iniciativo ali na predlog oseb, ki delujejo na področju športov članov OKS-ZŠZ, ali
na zahtevo skupščine OKS ZŠZ, IO OKS-ZŠZ, predsednika OKS-ZŠZ in članov Etične komisije. 
Poslovanje Etične komisiji je praviloma pisno. Lahko se uporabijo tudi vsa druga komunikacijska sredstva. Pri komunikaciji preko telefona ali elektronskih naprav se opravi zapis vsebine komunikacije.
 
Seje Etične komisije so praviloma zaprte za javnost, predsednik Etične komisije pa lahko k obravnavi posamezne točke dnevnega reda povabi predlagatelja, prijavitelja in domnevnega kršitelja ter druge osebe po lastni odločitvi ali na predlog člana Etične komisije, za katere meni, da bi lahko prispevale k celoviti obravnavi zadeve. Na seje Etične komisije je vabljen tudi predsednik OKS-ZŠZ.
 
Pisanja in obvestila, ki se nanašajo na obravnavo posamezne kršitve ali zadeve, ki se obravnava na predlog ali pobudo, se pošiljajo na naslovnikov zadnji sporočeni naslov za sprejemanje pisanj. Pisanja in obvestila se lahko pošiljajo s kurirsko službo, po pošti priporočeno s povratnico, po elektronski pošti, ali na kakršen koli drug način, ki zagotavlja ali omogoča potrdilo o pošiljanju.
 
Kadar ima naslovnik pooblaščenca, se šteje da je pisanje ali vabilo, ki je bilo poslano pooblaščencu, poslano naslovniku, ki ga zastopa.
 
5. člen 
Postopek odločanja
 
Etična komisija sprejema svoje odločitve z  glasovanjem. Odločitev je izglasovana, če je zanjo glasovala večina imenovanih članov Etične komisije (absolutna večina).
 
Po prejemu vloge, prijave kršitve in drugih predlogov in pobud najprej sekretar in predsednik Etične komisije preverita, ali se zadeva nanaša na delovno področje Etične komisije. Če ugotovita, da se zadeva ne nanaša na delovno področje Etične komisije, o tem obvestita prijavitelja oziroma predlagatelja. V primeru pristojnosti drugega organa ali institucije OKS-ZŠZ posredujeta vlogo takšnemu organu ali instituciji OKS-ZŠZ in o tem prav tako obvestita prijavitelja oziroma predlagatelja. V primerih iz prejšnjih dveh stavkov se s tem postopanje Etične komisije v zvezi s takšno zadevo zaključi.  
 
Etična komisija lahko od oseb, ki so povezane s posamezno zadevo, in drugih organizacij iz področja športa zahteva podatke in dokumentacijo, ki je potreba za obravnavo posamezne zadeve. Ko je zadeva dovolj razčiščena, Etična komisija sprejme svojo odločitev.
 
Ne glede na opredeljeno delovno področje Etična komisija lahko odloči, da posamezne zadeve ne bo obravnavala, če oceni, da gre za zadevo majhnega pomena, ker je nevarnost zaradi narave in teže ravnanja neznatna, če so škodljive posledice ravnanja neznatne ali jih ni ali v drugih primerih zaradi nizke stopnje pomena zadeve za ravnanja v športu.
 
Predsednik Etične komisije lahko imenuje za vsako posamezno zadevo, ki jo obravnava Etična komisija, dva člana Etične komisije kot poročevalca. Tako imenovana člana Etične komisije in sekretar Etične komisije (delovna skupina za posamezni primer) proučijo zadevo in Etični komisiji posredujejo poročilo z mnenjem in predlogom odločitve, ki ga ta obravnava na svoji seji.
 
Za razjasnitev okoliščin posamezne zadeve delovna skupina iz prejšnjega odstavka opravi vse potrebne aktivnosti, da se v celoti seznani s stanjem zadeve, upoštevaje načelo enakega obravnavanja vseh vpletenih oseb. Kadar delovna skupina opravi pogovor s posamezno osebo, se v zapisniku zabeleži prisotnost navzočih in na kratko povzamejo posamezne izpovedbe vabljenih oseb.
 
Delovna skupina za posamezni primer pripravi poročilo, v katerem opiše stanje zadeve z mnenjem, ki ga namerava izdelati na sejo Etične komisije, kar se posreduje vpletenim osebam, ki lahko na poročila dajo pripombe v roku 8 dni. S poročilom iz tega odstavka se seznani tudi predsednika Etične komisije.
 
Po prejemu morebitnih pripomb oziroma izteku roka iz prejšnjega odstavka delovna skupina za posamezni primer o zadevi izdela končno poročilo z mnenjem in predlogom odločitve in posreduje v obravnavo Etični komisiji. Na seji Etična komisije sprejme končno odločitev o zadevi, ki jo posreduje predsedniku OKS-ZŠZ in v vednost vpletenim osebam.
  
 
6. člen 
Oblika odločitev Etične komisije
 
Etična komisija sprejema svoje odločitve v obliki mnenj o obravnavanih ravnanjih, sprejema smernice in priporočila s področja etike in integritete v športu ter daje priporočila športnim organizacijam in športnikom, ki so člani organizacij vključenih v OKS-ZŠZ, vse glede ravnanj, ki so stvar delovnega področja Etične komisije.
Izvlečki končnih odločitev se v anomizirani obliki objavijo v okviru letnega poročila Etične komisije.
 
 
7. člen 
Rok za odločanje Etične komisije
 
Etična komisija je dolžna odločiti, ali bo posamezno zadevo sprejela v obravnavo, na svoji prvi naslednji seji po prejemu prijave, predloga ali pobude.
 
O posamezni zadevi Etična komisij praviloma odloči v 6 mesecih od dneva odločitve o njenem sprejemu v obravnavo. V izjemnih primerih so roki lahko tudi daljši, in sicer v primeru izredne zahtevnosti in kompleksnosti obravnavane zadeve.
 
8. člen 
 
Za udeležence je postopek pred Etično komisijo brezplačen. Če ima posamezni udeleženec v postopku pooblaščenca, ki je odvetnik, je sam dolžan poravnati stroške njegovega zastopanja.
 
Udeleženci postopkov pred Etično komisijo sami nosijo svoje stroške udeležbe v postopku, ne glede na razloge, zaradi katerih so jim nastali.  
 
9. člen 
 
Poslovnik o delu Komisije za etična vprašanja športa je bil sprejet na 4. seji Etične komisije, ki je bila dne 8.10.2020 v Ljubljani, in velja z dnem soglasja s strani IO OKS-ZŠZ.
 
Z dnevom sprejetja tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Komisije za etična vprašanja športa OKS-ZŠZ, ki je bil sprejet dne 13.11.2018.


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji