Šolnine športnikov

Skladno s programom MOK – Athletes Career Transition se pri sofinanciranju šolnin vrhunskim športnikom podpira vrhunske športnike in olimpijce ter nekdanje vrhunske športnike, pri čemer je ključna športnikova izobrazba in usposobljenost ter faza kariere, v kateri se nahaja. Program Athlete Career Transition je namenski program MOK-a, ki podpira športnike pri njihovem izobraževanju in dvojni karieri. OKS – ZŠZ na podlagi prejetih prošenj in meril za sofinanciranje šolnin dodiplomskega visokošolskega študijskega programa točkuje vse prejete vloge za sofinanciranje šolnine in skladno z razpoložljivimi sredstvi razdeli sredstva za sofinanciranje.


V okviru projektov Dvojne kariere športnikov obravnavamo prošnje za sofinanciranje šolnin za različne študijske programe, tako na ravni dodiplomskega kot podiplomskega študija, s katerimi vrhunski športniki in olimpijci lahko zaprosijo OKS-ZŠZ za možnost sofinanciranja plačila šolnine. OKS-ZŠZ je v okviru razpoložljivih sredstev in na osnovi meril za sofinanciranje šolnine v študijskem letu 2021/2022, za sofinanciranje izbral 4 športnike, katerim je zagotovil podporo pri njihovem izobraževanju s prispevkom v višini 1.000,00 EUR za posameznega športnika.


Merila obsegajo kriterije za dodelitev sredstev, ki vrednotijo izobrazbo, uspešnost na področju športa in pomen financiranja programa z vidika dvojne kariere športnikov (priloga). OKS-ZŠZ vrednoti vse prejete vloge oziroma prošnje športnikov do enega meseca po pričetku tekočega študijskega leta. Športniki, v primeru da so izbrani za sofinanciranje, z OKS-ZŠZ sklenejo Pogodbo o sofinanciranju šolnine za novo študijsko leto in sicer po uspešnem vpisu na fakulteto in plačani šolnini za navedeno študijsko leto. Potrdilo o vpisu in potrdilo o plačani šolnini sta namreč ob predpogoju, da je športnik izbran za sofinanciranje, tudi ključna pogoja za podpis pogodbe o sofinanciranju in sofinanciranje študija.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji