Postopek pridobitve certifikata Športnikom prijazno izobraževanje

Način pridobitve certifikata

Strokovni svet za vrhunski šport (v nadaljevanju SSVŠ) OKS-ZŠZ je na 10. seji potrdil certifikat športniku prijazno izobraževanje, ki je bil uradno potrjen tudi na seji Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, dne 7.6.2016. Skladno s smernicami dvojne kariere vrhunskih športnikov je za vse postopke in procese pridobivanja certifikata, določitev kriterijev oz meril in pravilnika, za ocenjevanje in svetovanje izobraževalnim ustanovam, nadzor in izvajanje aktivnosti v zvezi s certifikatom ter evalvacijo, zadolžena Ekspertna skupina certifikata Športnikom prijazno izobraževanje. 

Postopek dodeljevanja certifikatov Športnikom prijazno izobraževanje predvideva Javni poziv OKS-ZŠZ, ki je osnova za pridobitev priznanja in certifikata. Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje se skladno s Pravilnikom certifikata podeli po dvostopenjskem postopku. Za obe ravni certifikata (srednješolsko izobraževanje, višje oz. visokošolsko izobraževanje) in obe stopnji so določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat Športniku prijazno izobraževanje in merila z ustreznim točkovanjem. Vsi pogoji in merila so natančno opredeljeni v pravilniku. 

Certifikat se pridobiva in potrjuje dvostopenjsko in sicer se v prvi fazi prepozna pozitivna praksa posamezne izobraževalne institucije, v drugi pa dodeli certifikat izobraževalnim institucijam, ki pogoje za dvojno kariero športnikov zagotavljajo tudi v praksi.
 
Ravni certifikatov:
 1. CERTIFIKAT ŠPORTNIKU PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE NA RAVNI SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
 2. CERTIFIKAT ŠPORTNIKU PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE NA RAVNI VIŠJE ŠOLE / VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA


Dokumenti razpisa certifikata Športnikom prijazno izobraževanje

 1. Javni poziv za pridobitev certifikata na ravni srednješolskega in višje / visokošolskega izobraževanja
 2. Soglasje in podpora projektu
 3. Pravilnik certifikata 
Pozivamo vas, da se prijavite na razpis in predstavite svojo dobro prakso pri podpori športnikov pri njihovi dvojni karieri, na priloženem obrazcu. Obrazec se razlikuje, skladno z merili, opisanimi v pravilniku, za posamezno stopnjo izobraževanja.

Na razpisu lahko sodelujejo vse izobraževalne institucije na ravni srednješolskega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja s sedežem v Republiki Sloveniji.

V prvi fazi evalvacije: ekspertna skupina pregleda vlogo in v primeru doseganja kriterijev podeli priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. Seznam izobraževalnih organizacij je objavljen na spletni strani OKS, zavihek dvojna kariera. Organizacije prejmejo sklepe o izpolnjevanju ali neizpolnjevanju pogojev.

Dodatne informacije:
Olimpijski komite Slovenije, Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba:
 • Aljaž Sedej, vodja Kariernega centra za športnike. Kontaktni podatki: M: +386 (0)40 733 080, E: aljaz.sedej@olympic.si


Ekspertna skupina certifikata

Za realizacijo evalvacij izobraževalnih institucij na ravni srednješolskega in višje / visokošolskega izobraževanja je, skladno s pravilnikom certifikata in skladno s smernicami dvojne kariere vrhunskih športnikov, za vse postopke in procese pridobivanja certifikata, določitev kriterijev oz. meril in pravilnika, za ocenjevanje in svetovanje izobraževalnim ustanovam, nadzor in izvajanje aktivnosti v zvezi s certifikatom ter evalvacijo, zadolžena Ekspertna skupina certifikata Športnikom prijazno izobraževanje. Prvotna ekspertna skupina certifikata Športnikom prijazno izobraževanje je bila sestavljena iz predstavnika SSVŠ in trenerjev, predstavnika Komisije športnikov, predstavnika Slovenske olimpijske akademije, predstavnika srednješolske ravni izobraževanja in predstavnika visokošolske ravni izobraževanja. Dodatno je bil v nabor ekspertne skupine certifikata imenovan še predstavnik univerzitetnega športa. 

Ekspertna skupina certifikata Športnikom prijazno izobraževanje za mandatno obdobje do leta 2026:
 1. Doc. dr. Anita Goltnik Urnaut, visokošolska učiteljica FKPV in višješolska predavateljica VSŠ, predstavnica višje in visokošolske ravni izobraževanja;
 2. Anja Valant Velepec, članica Odbora za športnike in olimpijske vrednote OKS-ZŠZ;
 3. Raša Sraka Vuković, predsednica Komisije športnikov OKS;
 4. Gregor Hribar, predstavnik univerzitetnega izobraževanja;
 5. Renato Kuzman, predstavnik srednješolskega izobraževanja;
 6. Anamari Klementina Velenšek, olimpijka;
 7. Maruša Bizjak Ferjan, asistentka na Fakulteti za upravo UL, predstavnica športnikov;
Člani Ekspertne skupine certifikata Športnikom prijazno izobraževanje so bili s sklepom 87-423 Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, dne 10. 05. 2023, potrjeni za mandatno obdobje do leta 2026.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji