Usposabljanje SD1

V prihodnjem letu več sredstev za slovenski šport

V prihodnjem letu več sredstev za slovenski šport
Fundacija za financiranje športnih organizacij bo v petek objavila dva javna razpisa – enega za sofinanciranje športnih programov ter drugega za sofinanciranje športnih objektov in površin za šport v naravi. Tokrat bo skupno na voljo 8.500.000 EUR, kar 800.000 EUR več od lanskega razpisa.
Svet Fundacije za šport, ki mu predseduje Aleš Remih, je na septembrski redni seji sprejel finančni načrt za leto 2020, ki je osnova za objavo javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov in objektov za leto 2020, in omogoča povečanje razpisanih sredstev v primerjavi z minulim letom za približno 10 odstotkov. 
 
Letni program športa 2020 je narejen na podlagi opredelitve višine sredstev javnega razpisa s finančnim načrtom fundacije za leto 2020 ter pravnih izhodišč in analiz realizacije delovnih načrtov preteklih let. Iz analiz realizacije delovnih načrtov preteklih let med drugim izhaja tudi pomembna ugotovitev, da prihaja do vedno manjših razlik med načrtovanimi in udejanjenimi programi znotraj posameznih področij sofinanciranja.
 
Pri razdelitvi razpisanih sredstev med posamezna področja in pod področja sofinanciranja so upoštevana razmerja, opredeljena v pravilniku.
 
Največ sredstev bo Fundacija za šport namenila za področje športnih programov in sicer 4.820.350 EUR (od tega 2.027.604 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 2.039.806 EUR za vrhunski šport, 752.940 EUR pa za šport za vse), za razvojne dejavnosti v športu bo fundacija namenila 971.550 EUR, za športne prireditve in promocijo športa 510.000 EUR, za družbene in okoljske odgovornosti v športu pa 73.100 EUR. Za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi bo fundacija namenila  2.125.000 EUR.

Aleš Remih, predsednik sveta Fundacije za šport:
 
"V letošnjem letu smo uspeli sredstva, namenjena slovenskemu športu prek Fundacije za šport, povečati na 8 milijonov in pol, kar je za deset odstotkov več, kot lani. Največji delež teh sredstev bosta prek koncesijskih dajatev prispevali Loterija Slovenija in Športna Loterija. Glede na trend naraščanja koncesijskih dajatev si želimo, da bi lahko v prihodnje razpisali še večji znesek in s tem še izdatneje pomagali našim športnim organizacijam. Hkrati si želimo tudi, da bi k temu pripomogla država. Prepričan sem, da bi lahko brez težav to storila z ukinitvijo 10-odstotnega davka na srečke, ki je bil leta 2013 uveden kot interventni zakon."

Zbiranje vlog za prijavo na razpisu se tokrat konča 11. novembra 2019, odločitev sveta fundacije o delitvi sredstev pa naj bi bila znana predvidoma do 30. aprila 2020.
 
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji