Bakla 2024

Financiranje športa na lokalni ravni

V Sloveniji deluje 212 občin, ki zagotavljajo večinski delež javnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo in za programe športa. V 13. členu Zakona o športu je zapisano, da izvajanje Nacionalnega programa športa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi občinski svet – po predhodnem mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja – z letnim programom športa na lokalni ravni, ki določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v Nacionalnem programu športa. Z LPŠ so določeni programi športa, ki se vsako leto sofinancirajo iz občinskega proračuna, vrsta dejavnosti, ki so potrebne za uresničevanje tega programa, ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo iz proračuna občine.
Sredstva iz občinskih proračunov so za OKS-ZŠZ še toliko pomembnejša, ker se iz njih neposredno financirajo športna društva, ki predstavljajo temelj organiziranega športa v Sloveniji.
Občinske športne zveze, kot povezovalke interesov društev in njihove reprezentativne organizacije delujejo v nekaj več kot tretjini slovenskih občin.

V letu 2014 je stopil v veljavo novi Nacionalni program športa 2014 -2023 in njegov Izvedbeni načrt, ki k ureditvi področja pristopa pregledneje ter v primerjavi z minulim omogoča organiziranost športa po sodobnejšem ustroju. Skladno s tem je potrebno tudi na lokalni ravni pristopiti k spremembam pravilnikov in posledično meril za sofinanciranje športa na lokalni ravni iz sredstev Letnega programa športa iz občinskega proračuna.
 
Da bi uskladili sistem financiranja športa na lokalni ravni, se je OKS-ZŠZ skupaj z športnimi zvezami občin (ŠZO) lotil priprave Modela pravilnika in meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini, ki zajemata vsa področja nove nacionalne strategije, ki so bila priznana kot javni interes športa. Upoštevani so tudi primeri dobrih praks iz lokalnih okolij in zagotovljena je tudi univerzalnost uporabe kriterijev za občine.


Predstavitev z regijskih posvetov, na katerih je bil model predstavljen si lahko ogledate
 tukaj.
  
VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Tolmačenje 20. in 27. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) vam je na voljo tukaj

Velikost vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih tekmovalnega športa različnih kakovostnih stopenj in starostnih kategorij:
Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji