Usposabljanje SD1

Predsednik Vlade Janez Janša sprejel predsednika OKS Bogdana Gabrovca

Predsednik Vlade Janez Janša sprejel predsednika OKS Bogdana Gabrovca
Janez Janša je drugi predsednik Vlade R Slovenije, ki je v minulih 16 letih sprejel predsednika OKS. Sestanek na Brdu pri Kranju je minil v delovnem vzdušju, slovenski premier je pozorno prisluhnil predlogom krovne športne organizacije za boljši športni jutri.
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez si na vse kriplje prizadeva za ureditev ustreznega podpornega okolja za delovanje krovnih in osnovnih športnih organizacij, ki so odgovorne za razvoj in delovanje športnih panog, stroke in športnikov. Analize financiranja slovenskega športa, ki so bile podlaga za pripravo nacionalnega programa športa 2014-2023 kažejo, da javno financiranje ne dosega evropske ravni financiranja. Državna sredstva namenjena športu iz proračuna in sredstva Fundacije za šport skupaj še vedno nista dosegli zneska, ki je bil športu namenjen leta 2010. Ob tem je bilo ugotovljeno, da poleg izdatkov, ki jih za šport namenijo gospodinjstva, pomemben del sredstev za šport zagotavljajo podjetja v obliki sponzorstev in donacij. Zato predlagamo konkretne sistemske ukrepe, ki bi nekoliko izboljšali financiranje organiziranega slovenskega športa, mu s tem omogočila obstoj in ohranjanje konkurenčnosti. 

Za izboljšanje materialnih pogojev delovanja slovenskega športa predlagamo prerazporeditev zbranih sredstev iz davka od srečk med porabnike na postavko športa na MIZŠ s pravnim aktom vlade RS (sklepom vlade). Gre za načelno odločitev, ki kratkotrajno zagotovi dodatna sredstva za šport, ki se razdelijo po pravilih Letnega programa športa. Dolgoročno predlagamo spremembo Zakona o davku od srečk, ki se v celoti ukine oziroma z zakonom namensko prerazporedi zbrana sredstva v določenem deležu v šport.

Na področju davčne zakonodaje Predlagamo popolno oprostitev od obdavčitve sponzorskih dohodkov za krovni športni organizaciji po Zakonu o športu in Nacionalne panožne zveze po Zakonu o športu.  Nadalje predlagamo, da zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 2-kratnika zneska, ki predstavlja vlaganje v sponzorstva vendar največ v višini davčne osnove. Predlagamo višji delež davčno priznanih donacij (doslej 0,3% obdavčljivih prihodkov) v višini 5% obdavčljivih prihodkov od prodaje. Glede dohodnine predlagamo zvišanje deleža dohodnine, ki ga zavezanec za dohodnino lahko nameni za donacije (iz 0,5% na 1% odmerjene dohodnine). 

Sogovornika sta se v nadaljevanju pogovorov dotaknila tudi zdravstvene problematike in vprašanja zaposlitev športnikov v javni upravi.
Predlagamo spremembo Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki bo končno lahko omogočil realizacijo veljavnih določb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju glede plačila predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov za športnike.  Predlagamo dodatno zaposlitev vsaj 35 vrhunskih športnikov oziroma trenerjev v sestavah slovenske vojske, policije in finančne uprave ter sistemizacijo posebnega delovnega mesta - vrhunski športnik oziroma vrhunski trener v  okviru sistemizacije delovnih mest javne uprave. 

Olimpijski festival evropske mladine - OFEM je športna prireditev evropskih olimpijskih komitejev ( letna in zimska) na kateri se vsakih 4 leta zbere 3600 mladih športnikov in športnic iz vse Evrope. Leta 2023 bo za omenjeno prireditev kandidiral Maribor. Predlagamo prednostno prenovo namestitvenih objektov študentskih in dijaških domov v Mariboru ter prenovo športne dvorane Tabor s pomočjo državnih sredstev najkasneje do konca leta 2022.  

S posebno pozornostjo je predsednik Vlade prisluhnil problematiki športne vzgoje na fakultetah. Prosimo za pomoč v okviru  možnosti pri vrnitvi obvezne športne vzgoje na slovenske fakultete, kar se je spremenilo z uvajanjem študijskih programov, skladnih z načeli bolonjskega procesa.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji