Usposabljanje SD1

28. seja IO OKS-ZŠZ

28. seja IO OKS-ZŠZ
Naslednja, 28. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ bo v torek 22. novembra 2022 ob 15 uri v Športni hiši, Moskovska ulica 10, Dvorana 18, BTC Ljubljana.

Predlagani dnevni red je sledeč:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 27. redne seje in 19. dopisne seje
3. Poročilo o aktivnostih:
a. Poročilo predsednika in generalnega sekretarja
b. Slovenske olimpijske akademije
c. Strokovnega sveta športa za vse
d. Strokovnega sveta za vrhunski šport
e. Poslovno-marketinške dejavnosti
 
4. Sklic 51. seje skupščine OKS-ZŠZ in potrditev gradiv
4a – Vabilo na 51. sejo skupščine OKS-ZŠZ
4b – Zapisnik s 50. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ
4c - Poslovnik o delu Skupščine OKS-ZŠZ
4d - Mandatno poročilo 2019-2022
4e - Letni delovni načrt OKS-ZŠZ za leto 2023
4f - Članstvo OKS-ZŠZ
4g - Volitve
 
5. Tehnični popravki dokumenta »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS«.
6. Finančno poročilo OI Peking 2022
7. Razvoj športa invalidov
8. Ustanovitveni akt Fundacije Miroslava Cerarja
9. Model razvrstitve športnih panog v razrede konkurenčnosti za potrebe razpisa FŠO
10. Imenovanje predstavnika OKS-ZŠZ v svet Zavoda za šport RS Planica
11. Izbor ponudnika za revizijo računovodskih izkazov OKS-ZŠZ za naslednja tri leta
12. Pobude in predlogi
13. Razno

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji