Novo sproščanje omejitev pri izvajanje športnih programov

Novo sproščanje omejitev pri izvajanje športnih programov
Vlada Republike Slovenije je na 74. redni seji dne, 12. 5. 2021 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter druge odloke, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.
 
Omejitve veljajo od 17. 5. 2021 do vključno 23. 5. 2021.
 
Omejitve, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športno gibalne dejavnosti in športnih programov določajo naslednji odloki:
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 
 • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
 • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Spremenjeni odloki so bili objavljeni v Uradnem listu 73/21 dne 13. 5. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202173
Na Direktoratu za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili pregledno razlago veljavnih ukrepov in na ta način olajšati njihovo razumevanje.
 
1. Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov) 
Športna vadba športnikov (treningi) je dovoljena vsem registriranim športnikom ne glede na starosti in kakovost oz. konkurenčnost. Na podlagi Zakona o športu so športniki definirani, kot posamezniki ki, so stari najmanj 12 let, člani športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS-SPK, in imajo s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter so vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Športnik je lahko tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let. Uradna evidenca registriranih športnikov: https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija
Treningi so dovoljeni tako v zaprtih prostorih, kot na zunanjih površinah oziroma na prostem.
Treningi športnikov so dovoljeni če se izvajajo v t.i. mehurčkih oziroma v zaključenih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe. Mehurček se zagotavlja zgolj v prostorih, v katerih poteka trening.
Kot registrirane športnike se upošteva tudi športnike, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 32. člena ZŠpo-1 razen pogoja »potrjeni nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema« (imetnike tekmovalne licence pri nacionalni panožni športni zvezi). Tudi njim se dovoli izvajanje športne vadbe in športnih tekmovanj skladno z določili Odloka, ki veljajo za registrirane športnike.
Športniki, ki se udeležujejo treningov se ne rabijo testirati. Strokovni delavci v športu (trenerji), ki vodijo treninge se morajo redno tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 oziroma morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje (glej  poglavje Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2).
Način izvajanja treningov športnikov predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez.
 
2.Izvajanje športnih tekmovanj
V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj, ne glede na kakovostni nivo tekmovanja ali starostno kategorijo športnikov. Dovoljena bodo tako športna tekmovanja, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov, kot vsa druga – tudi športno rekreativna tekmovanja.
Način izvajanja tekmovanj predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez. 
Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dovoljena do 50% kapacitete sedišč oziroma do največ 50 oseb. Gledalcev je lahko izjemoma več kot 50 in ne več kot 50% kapacitete sedišč, če organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ. Podrobnejša razlaga pogojev za udeležbo gledalcev je podana v poglavju Gledalci na športnih tekmovanjih.
Športna tekmovanja na katerih bodo znova prisotni gledalci bo potrebno prijaviti skladno z Zakonom o javnih zbiranjih (glej poglavje Prijava športnega tekmovanja oziroma športne prireditve).
Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj in gledalci morajo za udeležbo na tekmovanjih imeti negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 oziroma morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje (glej  poglavje Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2).
Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Za vsa športna tekmovanja, ki so organizirana na nivoju panoge mora pristojna nacionalna panožna športna zveza vsaj pet delovnih dni pred dnevom tekmovanja na e-naslov gp.mizs@gov.si poslati naslednje podatke:
 • uradni naziv tekmovanja (npr. državno prvenstvo)
 • športno panogo oz. disciplino (npr. alpsko smučanje – veleslalom)
 • tekmovalne kategorije (npr. mladinke in mladinci)
 • Kraj izvedbe tekmovanja (npr. Smučišče Rogla)
 • Datum izvedbe tekmovanja (npr. 25. 3. 2021)
 • Ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja
 • E-naslov in GSM številko odgovorne osebe
3. Izvajanje športno rekreativne dejavnosti
Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost (ena na ena) ter športna vadba (samostojna ali strokovno vodena) v vadbenih skupinah do največ 50 vadečih. Strokovni delavec v športu se ne šteje v številčno omejitev. Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine. 
Izvajanje športno rekreativne vadbe je dovoljeno na zunanjih površinah oziroma na prostem ter v zaprtih športnih objektih.
Pri izvajanju dinamične športne vadbe predlagamo, da organizatorji oz. izvajalci športnih programov zasledujejo predlagano omejitev 20 m2 vadbene površine na posameznika.
Ne glede na to, da Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih ne predpisuje minimalne medosebne razdalje med izvajanjem športne vadbe, pa so še vedno v veljavi priporočila NIJZ  za področje športa, ki naslavljajo tudi vprašanje izvajanja kontaktne športne vadbe. Skladno s priporočili NIJZ se odsvetuje izvajanje kontaktne športne dejavnosti oz. se priporoča minimalna razdalja med vadečimi vsaj 2 metra v zaprtih vadbenih prostorih. Izvajanje kontaktne športne vadbe tako ni prepovedano ampak se odsvetuje.
Udeleženci športno rekreativne vadbe se ne rabijo testirati. Strokovni delavci v športu (trenerji oziroma izvajalci programov), ki vodijo programe se morajo redno tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 oziroma morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje (glej  poglavje Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2).
 
4. Uporaba športnih objektov 
Za izvajanje športno gibalne dejavnosti oziroma športnih programov, ki jih odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, odprti in zaprti športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti. 
Za uresničevanje javnega interesa na področju športa je nujno, da so javni športni objekti in športne površine (vključno s šolskimi športnimi objekti) odprti oz. dostopni, in da se omogoči izvajanje vseh pojavnih oblik športa, ki jih opredeljuje Zakon o športu. 
Uporaba šolskih športnih objektov za namen izvajanja športnih programov  je dovoljena. Pomembno je, da se v zaprtih športnih objektih za učence in učenke oz. dijakinje in dijake izobraževalnega zavoda, v času izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa, ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda, in jih izvajajo zunanji izvajalci. Izvajanje športnih programov iz Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov je v zaprtih šolskih športnih objektih dovoljeno po zaključku dnevnega vzgojno izobraževalnega procesa. 
Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. 
Testiranje ali predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG ni potrebno za
 • kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov v smučarskih disciplinah;
 • uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
 • uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
 • uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,
 • uporabnike, če imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • uporabnike, če imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. 
Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.
 
5. Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2
Odlok predpisuje obvezno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za naslednje skupine uporabnikov športnih programov in sicer za:
 • športnike in člane njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ki jih odlok dovoljuje, drugo osebje, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj (sodniki, delegati, čistilci, zdravniki, fizioterapevti, pobiralci žog… vsi, ki sodelujejo pri izvedbi tekmovanja), in
 • gledalce na športnih tekmovanjih, in
 • strokovne delavce v športu, ki vodijo programe športne vadbe (izvajalci treningov športnikov in izvajalci športno rekreativne vadbe), ter
 • udeležence in izvajalce programov usposabljanj.
6. Testiranje udeležencev športnih tekmovanj 
Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 72 ur. 72 ur se šteje od dneva in ure izdaje potrdila o testiranju. Če je oseba prejela negativni test v petek ob 8:00, je test veljaven do ponedeljka do 8:00. Če tekmovanje traja več dni se vsak tekmovalni dan šteje, kot posamezno tekmovanje za katerega morajo imeti udeleženci test, ki ni starejši od 72 ur. 
Kdo vse sodi v skupino drugega osebja, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj določi organizator tekmovanja, ki vodi poimenski seznam vseh udeležencev tekmovanja. Organizator tekmovanja je odgovoren za spoštovanje določil Odloka o predložitvi negativnega testa za vse udeležence tekmovanja.
Organizator pred vstopom na tekmovalno prizorišče od vseh udeležencev zahteva predložitev ustreznega dokazila o izpolnjevanju t.i. PCT pogojev (potrdila o negativnem testu na virus SARS-CoV-2, potrdila/dokazila o cepljenju ali  prebolevnosti) ter vodi poimenski seznam udeležencev iz katerega mora biti razvidno, da je organizator preveril status udeleženca.  
Predstavnike medijev, ki se nahajajo ali premikajo na ali neposredno ob tekmovalni površini (v t.i. mix zoni) je potrebno obravnavati, kot organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj.
 
Testiranje gledalcev na športnih tekmovanjih
Gledalci se lahko udeležijo športnih tekmovanj če izpolnjujejo t.i. PCT pogoje (imajo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti).
Organizator športnega tekmovanja je dolžan gledalce opozoriti na pogoj izpolnjevanja PCT pogojev pred nakupom vstopnice (ustno ob nakupu na blagajni, pisno z obvestilom objavljenim na vidnem mestu na blagajni, pisno ob nakupu vstopnice pek spleta), neposredno pred vstopom na prizorišče športnega tekmovanja (pisno z obvestilom objavljenim na vidnem mestu na vhodu), med športnim tekmovanjem (ustno z večkratnimi najavami prek ozvočenja).
 
Testiranje strokovnih delavcev v športu
Strokovni delavci v športu, ki vodijo športno dejavnost (trenerji, voditelji športne rekreacije) se morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 (s testom HAG ali testom PCR) oz. morajo izpolnjevati PCT pogoje (imeti morajo negativni test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti).
 
Testiranje udeležencev in izvajalcev strokovnih usposabljanj v športu
Udeleženci in izvajalci javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu  se morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 (s testom HAG ali testom PCR) oz. morajo izpolnjevati PCT pogoje (imeti morajo negativni test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti).
 
Izjeme, ki ne potrebujejo predložitve negativnega testa 
Predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna osebam, ki imajo:
 1. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,
 2. imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19 ni zadosten dokaz.
 3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
 • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
 • drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni. 
Upoštevajo se tudi dokazila o testiranju, ki so bila izdana v tujini če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

6. Gledalci na športnih tekmovanjih 
Maksimalno število gledalcev na športnih tekmovanjih se omeji na največ 50 oseb oziroma na eno osebo na 10 kvadratnih metrov površine za gledalce (tribun) in ne več kot 50% kapacitete sedišč. Na tekmovanju je lahko izjemoma več, kot 50 gledalcev (ob upoštevanju omejitve ena oseba na 10 kvadratnih metrov površine za gledalce in ne več kot 50% kapacitete sedišč), če organizator pridobi pozitivno mnenje s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Gledalci morajo vzdrževati najmanj 1,5 metra medsebojne razdalje, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Navedene omejitve veljajo tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem.
Za gledalce v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.
Gledalci se lahko udeležijo športnih tekmovanj če imajo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur oziroma če izpolnjujejo t.i. PCT pogoje (glej  poglavje Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2).
Organizator športnega tekmovanja je dolžan gledalce opozoriti na obveznosti izpolnjevanja PCT pogojev, kot sledi:
 • pred nakupom vstopnice na blagajni z objavo pisnega obvestila/opozorila na vidnem mestu ter z ustnim opozorilom prodajalca,
 • pred nakupom vstopnice prek spletnih platform z objavo pisnega obvestila/opozorila na vidnem mestu pred dokončanjem nakupa ter s posebnim obvestilom, ki ga kupec prejme skupaj s potrdilom o nakupu vstopnice,
 • s posebnim napisom na vstopnici,
 • neposredno pred vstopom na prizorišče športnega tekmovanja z objavo pisnega obvestila/opozorila na vidnem mestu na vhodu ter ustnim opozorilom varnostne službe ali druge osebe,
 • neposredno pred začetkom tekmovanja in med športnim tekmovanjem z zvočnimi opozorili.
7. Pogoji vstopa v Republiko Slovenijo
Posebne pogoje vstopa v Republiko Slovenijo določa Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. 
Vstop v Slovenijo je dovoljen zgolj na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Seznam kontrolnik točk je naveden v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. 
Osebam, ki v Republiko Slovenijo prihajajo iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, se dovoli vstop brez napotitve v karanteno na domu. Rdeči seznam je določen v Prilogi k Odloku in je objavljen na spletnih straneh Prehajanje meja
 
Splošni pogoji vstopa v Republiko Slovenijo iz držav na rdečem seznamu 
Osebo, ki, ki v Republiko Slovenijo prihaja iz države oziroma administrativne enote države, ki je uvrščena na rdeči seznam, se napoti v karanteno na domu za deset (10) dni, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predložijo:
 1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah kategorije »A« na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Srbiji ali Turčiji, ali
 2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejše od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 3. potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
 4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
 • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
 • drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.
Potrdila iz 2. točke in 3. točke prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. 
Gre torej za splošne pogoje vstopa v državo, ki veljajo za vsakogar - tudi za športnike in strokovne delavce v športu. 
 
Posebni pogoji vstopa v Republiko Slovenijo za športnike in strokovne delavce v športu iz držav na rdečem seznamu 
Športnikom in strokovnim delavcem v športu, ki se v Republiko Slovenijo vračajo iz tretjih držav ali administrativnih enot držav, ki so uvrščene na rdeči seznam, kjer so se udeležili športnih dejavnosti, ki so dovoljene z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (priprave, športna tekmovanja) in iz katerih negativen PCR test, ki sprejemljiv dokaz za vstop v državo pod splošnimi pogoji (glej prejšnje podpoglavje), je vstop v državo dovoljen tudi ob predložitvi:
 • PCR testa, ki ni starejši od 48 ur in je opravljen v tretji državi in
 • posebnega potrdila za vstop v Republiko Slovenijo pod posebnimi pogoji izdanega s strani Direktorata za šport MIZŠ. 
V izjemnih primerih, kadar PCR testa zaradi časovne stiske ali drugih upravičenih razlogov ni možno pridobiti na način da se zadosti pogoju predložitve negativnega PCR testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, na Direktoratu za šport lahko izdamo potrdilo, ki športnikom oziroma strokovnim delavcem v športu omogoča vstop v državo ob predložitvi negativnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2 (PCR ali HAG), ki je starejši od 48 ur odvzema brisa ne glede na to iz katere države prihajajo. 
V kolikor je možno za športnike in strokovne delavce v športu, ki se udeležujejo športnih dogodkov v državah, ki so na rdečem seznamu, zagotoviti PCR test, ki ob vstopu v Republiko Slovenijo ne bo  starejši od 48 ur od odvzema brisa, vas prosimo da ne oddajate prošenj za izdajo potrdil za vstop v državo pod posebnimi pogoji. Še posebej zato, ker država v okviru PKP7 zagotavlja povračilo stroškov testiranja športnikov in strokovnih delavcev v športu. 
Za izdajo posebnega potrdila za vstop v državo pod posebnimi pogoji mora športna organizacija, ki napoti športnika ali strokovnega delavca v športu v tujino, zaprositi vsaj 5 delovnih dni pred predvidenim datum vstopa v Republiko Slovenijo s sporočilom poslanim na e-naslov zvijezdan.mikic1@gov.si
Vloga za izdajo posebnega potrdila za vstop v Republiko Slovenijo pod posebnimi pogoji mora vsebovati naslednje podatke:
 • naziv dogodka na katerega je oseba ali skupina oseb napotena (uradni naziv tekmovanja ali priprav),
 • kraj in država izvedbe dogodka,
 • trajanje tekmovanja/priprav v tujini (datum od-do),
 • datum predvidenega izstopa iz Slovenije in predvideni mejni prehod izstopa,
 • datum predvidenega vstopa v Slovenijo in predvideni mejni prehod vstopa,
 • ime in priimek oseb, ki bodo vstopale v Slovenijo z navedbo vloge v delegaciji (športnik, strokovni delavec v športu),
 • naslov prebivališča oseb, ki se opravljajo v tujino (ulica, hišna številka, pošta, poštna številka); naslov mora biti enak naslovu, ki je naveden v osebnem dokumentu s katerim oseba potuje v tujino,
 • številka osebnega dokumenta s katerim oseba potuje v tujino oz. bo vstopila v Slovenijo.
 • utemeljitev prošnje za izdajo potrdila.
8. Izvajanje usposabljanj strokovni delavcev v športu 
Dovoljeno je izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1. Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je omejeno na 50. 
Strokovni delavci v športu oz. predavatelji, ki vodijo/izvajajo usposabljanje in udeleženci usposabljanj se morajo redno tedensko testirati oziroma morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje (glej poglavje Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2).
 
9. Prijava športnega tekmovanja oziroma športne prireditve 
Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih mora organizator prireditev (npr. športno tekmovanje) prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma si zanjo pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote le v primeru, če organizira javno prireditev. Za javno prireditev se na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 4. člena Zakona o javnih zbiranjih šteje prireditev (npr. športno tekmovanje), pri kateri organizator z javno objavo vabi k udeležbi neimenovano število udeležencev, naj se udeležijo dogodka (npr. športnega tekmovanja) in pri kateri je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji (npr. z nakupom vstopnice) dovoljenja vsakomur.  
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov po novem dovoljuje prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih. V kolikor bo organizator športnega tekmovanja omogočil prisotnost gledalcev je dolžan prireditev prijaviti skladno z Zakonom o javnih zbiranjih ob upoštevanju Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. V kolikor organizator športnega tekmovanja pričakuje več kot 50 gledalcev, mora pred oddajo vloge za prijavo javne prireditve na podlagi Zakona o Javnih zbiranjih, predhodno pridobiti pozitivno mnenje Nacionalne inštituta za javno zdravje. Vlogo za izdajo pozitivnega mnenja organizatorji javnih prireditve oddajo prek spletnega portala NIJZ: https://www.nijz.si/sl
V kolikor organizator športnega tekmovanja ne bo dovolil prisotnosti gledalcev, mu športnega tekmovanja ni potrebno prijaviti, ker v tem primeru tekmovanje na podlagi Zakona o javnih zbiranjih ne moremo šteti za javno prireditev. 
 
10. Splošne omejitve
Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki vključeni v športne dejavnosti morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. 
Še posebej je potrebno upoštevati naslednja priporočila NIJZ za področje športa: 11. Nadzor nad spoštovanjem odlokov in predpisane globe
Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in sedmega paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP7), primarni nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ), lahko pa tudi Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS). 
Globe za nespoštovanje določb Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov:
 • Organizator / pravna oseba: 4.000 – 100.000 EUR (54. člen Zakona o nalezljivih bolezni (ZNB))
 • Organizator / odgovorna oseba pravne osebe: 400 - 4.000 EUR (54. člen ZNB)
 • Posamezniki / strokovni delavci v športu: 400 – 4.000 EUR (57. člen ZNB) 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji