Dohodnina

Predstavitev KSO

Predstavitev KSO

''Enkrat olimpijec, za vedno olimpijec!'' 

Klub slovenskih olimpijcev (KSO) je prostovoljno združenje športnikov v okviru OKS – ZŠZ, sestavljen iz uradnih udeležencev zimskih ali letnih olimpijskih iger (seznam vseh OI) in vključuje, združuje in povezuje olimpijce z namenom izvajanja nalog, pomembnih za podporo olimpijcem in športnikom. Od leta 2016 je predsednik KSO g. Miroslav Cerar.
 
KSO kot njegov sestavni del sodeluje z OKS – ZŠZ, Komisijo športnikov, Slovensko olimpijsko akademijo, strokovnimi sveti in komisijami, ki delujejo pod okriljem OKS. KSO sodeluje tudi z drugimi organizacijami in institucijami na področju športa, izobraževanja, medijev in drugih področij. Na mednarodni ravni se KSO povezuje s Svetovnim klubom olimpijcev (World Olympians Association – WOA) in nacionalnimi združenji olimpijcev iz celega sveta.
 
KSO izvaja naloge za podporo olimpijcem in športnikom, prizadeva si za uveljavljanje športnih vrednot ter promocijo in razvoj športa in olimpizma. KSO si prizadeva za zaščito pravic, povezanih z olimpijskimi igrami, podpira etiko v športu, podpira boj proti uživanju nedovoljenih poživil ter uporabi drugih nedovoljenih sredstev v športu in podpira skrb za okolje. Poglavitna naloga KSO je skrb za razvoj, spodbujanje in zaščito olimpijskega gibanja v Sloveniji v skladu z Olimpijsko listino, zastopanje interesov olimpijcev ter izvajanje nalog in aktivnosti, ki so s strani olimpijcev prepoznane kot podpora k celostnemu razvoju športnikov in primerni obravnavi športnikov v različnih obdobjih (mladi športniki, vrhunski športniki, prehod med tekmovalno in poklicno kariero, po zaključku športne kariere).
 
Ključne naloge KSO so skladno s Poslovnikom o delu Kluba slovenskih olimpijcev:
  • vodenje dialoga med olimpijci za usklajevanje vsebin, ki so pomembne za olimpijce znotraj OKS-ZŠZ, na državni ravni in v lokalnem okolju,
  • sodelovanje z mednarodnimi organizacijami za prenos dobre prakse v Slovenijo ter za zastopanje interesov slovenskih olimpijcev v mednarodnih organizacijah,
  • zastopanje interesov olimpijcev v okolju organov in delovnih teles OKS ter v drugih organizacijah in institucijah na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni,
  • organizacija srečanj olimpijcev,
  • vključevanje olimpijcev na športne, izobraževalne, družabne in druge prireditve in dogodke, ter podpora pri izvajanju dejavnosti olimpijcev,
  • promocija športnega obnašanja in športnega ravnanja ter promocija olimpizma,
  • zagotavljanje podpore mladim športnikom pri celovitem razvoju ter na področju izobraževanja, neformalnega in formalnega usposabljanja ter zaposlovanja,
  • spodbujanje aktivnega življenjskega sloga in zdravega načina življenja ter
  • sodelovanje pri dobrodelnih in humanitarnih programih in aktivnostih.

                                                                           

               KSO za prepoznavnost uporablja logotip,                       Z namenom promocije olimpizma, olimpijcev in
                 ki je kompozitni logotip OKS z napisom                            olimpijskega gibanja pa klub pod pogoji,
                        Klub slovenskih olimpijcev                                    ki jih uporablja WOA uporablja tudi logotip WOA.


KSO pri svojih odločitvah upošteva Strategijo OKS, Pravila OKS in druge mednarodne akte, še posebej Pravila WOA, Agendo 2020 in Olimpijsko listino. Prioritete in prednostne naloge določajo olimpijci sami, s sprejetimi dolgoročnimi smernicami. 

Na uradni spletni strani MOK lahko najdete vse športnike, ki so do sedaj sodelovali na olimpijskih igrah. 
 
Za vse dodatne informacije, pobude in vprašanja smo vam na voljo na olimpijci@olympic.si.

Sklic srečanja in imenovanje predsedstva KSO

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji