Bakla 2024

Aktualni razpisi

Razpis usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, športna rekreacija in Strokovni delavec 1, šport starejših, 14. 4. – 2. 7. 2023

PRIREDITELJ: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ)
KRAJ: Ljubljana, Fakulteta za šport
TERMINI IZVEDBE: 14. 04. 2023 ‑ 02. 07. 2023
VODJA: mag. Taja Škorc
KONTAKT: sportzavse@olympic.si
UDELEŽENCI:
 
V razpisu je moška slovnična oblika uporabljena enakovredno za oba spola.
 
Na usposabljanje bo sprejetih največ 50 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 20 kandidatov.
 
Izvajalec bo prijavljene kandidate o izvedbi izbranega usposabljanja obvestil najmanj 7 dni pred predvidenim začetkom.
POGOJI PRIJAVE: Pogoji za vključitev v program:
 • Najmanj 18 let.
 • Končana najmanj srednja poklicna izobrazba.
 • Najmanj eno leto (najmanj 60 ur) vadbenih izkušenj na področju športne rekreacije, kar se razume kot vadeči v procesu vadbe (ne kot vaditelj, trener, saj za to nima kompetenc).
 • Opravljen 10 urni tečaj prve pomoči.
POTREBNA DOKAZILA: Kandidati morajo do navedenega roka poslati naslednja dokazila:
 • Preslikava osebnega dokumenta.
 • Preslikava spričevala z najvišjo doseženo stopnjo izobrazbe.
 • Potrdilo o opravljeni prvi pomoči (velja tudi preslikava vozniškega dovoljenja)
 • Potrdilo organizacije, kjer so pridobili vadbene izkušnje, ali izjava o 1 letnih (najmanj 60 ur) vadbenih izkušnjah na področju športne rekreacije, kar se razume kot vadeči v procesu vadbe (ne kot vaditelj oz. trener, saj za to nimate kompetenc) (Obrazec izjava)
 • Najkasneje do 1. 3. 2023 tudi vlogo za priznavanje kompetenc, v kolikor ocenjujejo, da so določene vsebine že osvojili s predhodno opravljenimi aktivnostmi (glej poglavje »Pridobljene kompetence«). 
MOŽNOSTI PRIJAVE: OKS-ZŠZ skladno z določili Zakona o športu (ZŠpo-1) ureja tako področje športne rekreacije kot področje športa starejših.
Področje športne rekreacije vključuje pravico do spremljanja in izvajanja vadbe tistih športnih panog, ki nimajo evidentiranega uradnega tekmovalnega sistema.
Področje športa starejših vključuje športno-rekreativno dejavnost oseb starejših od 65 let.
 
OKS-ZŠZ s tem razpisom ponuja tri možnosti prijave:
 1. Prijava na usposabljanje za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, športna rekreacija – cena 780,00 €
 2. Prijava na usposabljanje za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, šport starejših – cena 880,00 €
 3. Prijava na usposabljanje za pridobitev obeh nazivov, torej Strokovni delavec 1, športna rekreacija in Strokovni delavec 1, šport starejših – cena 990,00 €
Storitev je oproščena plačila DDV.
 
OKS-ZŠZ svetuje prijavo na oba programa usposabljanja in pridobitev usposobljenosti za delo na področju športne rekreacije in šport starejših, saj kandidat s tem lahko pridobi kompetence za celotno področje športno-rekreativne vadbe ne glede na starost vadečih.
 
ROK PRIJAVE: Rok za prijavo je ponedeljek, 03. 04. 2023 do 10. ure.
 
Popolna prijava pomeni:
 • oddana podpisana prijavnica (v primeru, da plačnik ni kandidat sam, tudi podpis in žig plačnika)
 • oddana vsa dokazila (ustreznost dokazil preveri skrbnik tečaja)
 • prejeto plačilo celotnega zneska prijavnine
PRIJAVNINA: Višina prijavnine je odvisna od tega katero možnost prijave kandidat izbere. Prijavnina je oproščena plačila DDV po 8. točki prvega odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1.
Prijavnina mora biti v celoti poravnana do zadnjega roka za plačilo, ki je 09. 04. 2023.
Plačilo je, po predhodnem dogovoru, možno tudi v dveh obrokih pri katerem mora kandidat ob pošiljanju dokazil opozoriti, da želi plačilo prijavnine v dveh obrokih. Zadnji obrok mora biti plačan najkasneje 09. 04. 2023.
 
NAČIN PRIJAVE:
 
 
 1. Kandidat izpolni e-prijavo preko spodnje povezave:
POVEZAVA NA E-PRIJAVO NA USPOSABLJANJE
POMEMBNO: kandidati, ki se odločijo, da se bodo prijavili na oba naziva, morajo prijavo izvesti dvakrat, kjer enkrat izberejo naziv Strokovni delavec 1, športna rekreacija, drugič pa Strokovni delavec 1, šport starejših.

V primeru težav pri prijavi si lahko preberete Navodila za prijavo.
 1. Po oddani e-prijavi, pošlje vsa dokazila na e-naslov sportzavse@olympic.si.
 2. Po prejemu predračuna s strani OKS-ZŠZ nakaže prijavnino za tečaj. Po prejemu predračuna s strani OKS-ZŠZ nakaže prijavnino za tečaj. V primeru plačila v več obrokih je rok za prvi obrok  najkasneje v roku 14 dni po prijavi, zadnji obrok pa najkasneje     09. 04. 2023.
Prijava je popolna, ko kandidat izpolni e-prijavo, predloži vsa ustrezna dokazila in poravna celoten znesek prijavnine.
POGOJI ZA UDELEŽBO OKS-ZŠZ si skladno z vladnimi odloki pridržuje pravico do spremembe pogojev za udeležbo, kakor tudi možnost, da se določene vsebine izvedejo na daljavo.
POGOJI DOKONČANJA: Pogoji dokončanja:
 • Najmanj 80% udeležba pri obveznih vsebinah.
 • Najmanj 80% udeležba pri posebnih vsebinah.
 • Pozitivno ocenjen teoretični preizkus znanja iz obveznih in posebnih vsebin, za kar je potrebnih vsaj 60% vseh možnih točk.
 • Pozitivno ocenjen praktični preizkus znanja iz posebnih vsebin, za kar je potrebnih vsaj 60% vseh možnih točk.
 • Opravljena praksa s področja športne rekreacije (100 ur).
 • Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.
NAMEN IN CILJ PROGRAMA(OV): Cilj programa usposabljanja prve stopnje za področje športne rekreacije omogoča posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem pridobitev kompetenc oziroma znanj, vedenj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa rekreativne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športno- gibalne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.
 
Cilj programa usposabljanja prve stopnje za področje šport starejših omogoča posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem pridobitev kompetenc oziroma znanj, vedenj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa rekreativne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športno- gibalne dejavnosti, starejših od 65 let, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.
 
PRIDOBLJENE KOMPETENCE: Z uspešno zaključenim javno veljavnim programom usposabljanja prve stopnje strokovno usposobljen delavec pridobi:
 
 1. Z nazivom Strokovni delavec 1, športna rekreacija -  kompetence, ki omogočajo, da izvaja in spremlja proces športne rekreacije.
Proces izvajanja rekreativne vadbe na področju športne rekreacije predstavlja vodenje in izvedbo načrtovanega procesa rekreativne vadbe, kjer gre za neposredno izvajanje posameznih delovnih nalog, potrebnih za učinkovito vadbo športne rekreacije in varnost udeležencev v procesu rekreativne vadbe.
Proces spremljanja rekreativne vadbe predstavlja proces, povezan z dokumentiranim sledenjem izvajanja načrtovanega procesa rekreativne vadbe in primerjave med načrtovanim in dejansko izvedenim procesom rekreativne vadbe.
 1. Z nazivom Strokovni delavec 1, šport starejših - kompetence, ki omogočajo, da izvaja in spremlja proces športne vadbe na področju športne rekreacije oziroma gibalne dejavnosti, starejših od 65 let, ki se ne uvršča med pojavne oblike posameznih športnih panog.
Proces izvajanja vadbe na področju športa starejših predstavlja vodenje in izvedbo načrtovanega procesa vadbe starejših, kjer gre za neposredno izvajanje posameznih delovnih nalog, potrebnih za učinkovito vadbo starejših in varnost udeležencev v procesu vadbe starejših.
Proces spremljanja vadbe na področju športa starejših predstavlja proces, povezan z dokumentiranim sledenjem izvajanja načrtovanega procesa vadbe starejših in primerjave med načrtovanim in dejansko izvedenim procesom vadbe starejših.
 1. S pridobitvijo obeh zgoraj navedenih nazivov - vse zgoraj navedene kompetence. Torej izvajanje in spremljanje vadbe ne glede na starost vadečih.
 
PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENIH KOMPETENC: V primeru, da kandidat oceni, da je določene vsebine in posledično kompetence, ki so navedene v predmetniku programa(ov) usposabljanja že pridobil v sklopu formalnega ali neformalnega izobraževanja in/ali usposabljanja, ki se ga je udeležil in uspešno opravil v preteklosti, lahko odda vlogo za priznavanje kompetenc.
V kolikor želi, da se mu morebitne priznane vsebine upoštevajo na usposabljanju, ki je predmet tega razpisa, mora vlogo oddati najkasneje 1 mesec pred začetkom usposabljanja, to je 14. 3. 2023.
Vsa navodila in obrazci za oddajanje vloge se nahajajo na tej povezavi.
Stroški postopka priznavanja kompetenc se kandidatu odštejejo od stroška prijavnine na izbrani program usposabljanja.
PROGRAM USPOSABLJANJA: Program usposabljanja Strokovni delavec 1, športna rekreacija
Program usposabljanja Strokovni delavec 1, šport starejših
URNIK USPOSABLJANJA  Urnik usposabljanja združen za oba naziva


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji