Regijske pisarne


Pooblaščene občinske športne zveze so nosilke regijskih pisarn OKS-ZŠZ. Trenutno deluje 15 regijskih pisarn OKS-ZŠZ.

PROGRAMSKI CILJI DELOVANJA REGIJSKIH PISARN OKS-ZŠZ:
Regijske pisarne so prevzele vlogo aktivnega partnerja pri uresničevanju strategije OKS-ZŠZ na lokalni ravni, in s svojim delovanjem sledijo sledečim programskim ciljem:
  • povečati število udeležencev v športnih programih v regiji;
  • vzpostaviti ali povečati obseg svetovalnih ur za zveze, društva, strokovne delavce, športnike v regiji;
  • povečati obseg sredstev za šport v regiji (vir: LPŠ občin; razpisi na nacionalni ravni: MJU, MIZŠ; EU razpisi; donacije od dohodnine; donacije pravnih oseb; sponzorstva);
  • povečati število, raznovrstnost in dvig kakovosti športnih programov, prednostno programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije, športa starejših, obštudijske športne dejavnosti in športa invalidov;
  • vzpostaviti ali povečati število medregijskih športnih programov;
  • vzpostaviti ali povečati število skupnih projektov ali programov v sodelovanju z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, Paralimpijskim komitejem, občinskimi športnimi zvezami, OKS-ZŠZ, drugimi športnimi zvezami (obvezna je izvedba najmanj 20% programov ali projektov s področja promocije olimpijskih vrednot);
  • vzpostaviti ali povečati število skupnih programov v sodelovanju z drugimi področji: šport-turizem (izvajanje športne aktivnosti v turističnih centrih), šport-zdravstvo (povezovanje programov CKZ in športnih organizacij), šport-gospodarstvo (izvajanje programov na delovnem mestu), šport-šolstvo (primer: kolesarski športni dan);
  • povečati število ali povečati kakovost športnih prireditev v regiji;
  • vzpostaviti ali povečati število tečajev ali seminarjev za izpopolnjevanje znanja delavcev v športnih društvih na področju managementa športnih organizacij;
  • vzpostaviti ali izboljšati podporo prostovoljnemu delu v športu v regiji (promocija, ureditev seznama prostovoljcev, podpora pri pripravi poročil).
Delovanje regijskih pisarn OKS-ZŠZ sofinancira Fundacija za sofinanciranje športnih organizacij Slovenije
 


LJUBLJANA

GROSUPLJE

KOPER

NOVA GORICA

POSTOJNA

JESENICE

NOVO MESTO

BREŽICE

ŽALEC

VELENJE

SLOVENJ GRADEC

MARIBOR

MORAVSKE TOPLICE

KRANJ

PTUJ

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji