Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Predstavitev certifikata za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere vrhunskih športnikov

Vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v športni trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Prepogosto se zgodi, da se vrhunski športniki ob zaključku športne kariere soočijo s težavami pri izgradnji izven-športne kariere, saj mnogi nimajo ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj. Zato je pomembno, da si izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Izobraževalne institucije športnikom omogočajo prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno poklicno izobrazbo. 

Področje dvojne kariere zahteva na nacionalnem nivoju usklajeno delovanje in povezovanje več deležnikov hkrati, ki spremljajo športnika skozi njegovo celotno kariero. Pomembno je med-nivojsko in medinstitucionalno sodelovanje, ter spodbujanje posameznih dobrih praks.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov. S tem uresničuje strategijo OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023 in njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).

Certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje« je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov.


Namen certifikata

Prejemniki certifikata Športnikom prijazno izobraževanje

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje se pridobiva in potrjuje dvostopenjsko. Postopek se je izvedel na osnovi razpisa OKS - ZŠZ. V prvi fazi evalvacije je OKS - ZŠZ dodelil priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. Za obe ravni certifikata (srednješolsko izobraževanje, višje oziroma visokošolsko izobraževanje) in obe stopnji so bili določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat »Športniku prijazno izobraževanje« in merila z ustreznim točkovanjem. Vsi pogoji in merila so natančno opredeljeni v Pravilniku. OKS - ZŠZ je 11. februarja 2019 in 14. februarja 2020 izobraževalnim zavodom, ki so uspešno zaključili z drugo fazo evalvacije, dodelil certifikate Športnikom prijazno izobraževanje.

Prejemniki certifikata Športnikom prijazno izobraževanje na ravni srednješolskega izobraževanja:
ZST RAVEN IZOBRAŽEVANJA IZOBRAŽEVALNI ZAVOD RAVNATELJ / -ICA SPLETNA STRAN
1 Srednješolska Gimnazija Franceta Prešerna Mirjam Bizjak www.gfp.si
2 Srednješolska II. Gimnazija Maribor mag. Ivan Lorenčič www.druga.si
3 Srednješolska Gimnazija Jesenice mag. Lidija Dornig www.gimjes.si
4 Srednješolska I. Gimnazija v Celju dr. Anton Šepetavc www.prvagim.si
5 Srednješolska Gimnazija Šentvid mag. Jaka Erker www.sentvid.org
6 Srednješolska Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije - Srednja tehniška in strokovna šola Ljubljana Helena Lazar www.scpet.net
7 Srednješolska Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica Ksenija Lipovšček www.egss.si
8 Srednješolska Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor mag. Alenka Ambrož Jurgec www.gradbena.si
9 Srednješolska Gimnazija Šiška Dejan Rudolf www.gimnazija-siska.si 
10 Srednješolska Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor mag. Andreja Zver Dobaj www.ses-mb.si
11 Srednješolska III. Gimnazija Maribor Marija Lešer www.tretja.si
12 Srednješolska Srednja gostinska in turistična šola Radovljica Marjana Potočnik www.sgtsr.si
13 Srednješolska Gimnazija Jurija Vege Idrija Karmen Vidmar www.gim-idrija.si
14 Srednješolska Gimnazija Litija Vida Poglajen www.gimnazija-litija.si
15 Srednješolska Srednja ekonomsko poslovna šola Koper Breda Švara www.seps.si
16 Srednješolska Srednja prometna šola Maribor Mira Jug Skledar www.prometna.net/srednja-sola
Prejemniki certifikata Športnikom prijazno izobraževanje na ravni višje / visokošolske stopnje izobraževanja: 
ZST RAVEN IZOBRAŽEVANJA IZOBRAŽEVALNI ZAVOD REKTOR / DEKAN / -JA SPLETNA STRAN
1 Fakulteta Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani prof. dr. Milan Žvan www.fsp.uni-lj.si
2 Univerza Univerza v Mariboru * rektor prof. dr. Zdravko Kačič www.um.si
3 Fakulteta Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani prof. dr. Metka Tekavčič www.ef.uni-lj.si
4 Fakulteta Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru red. prof. dr. Iztok Podbregar www.fov.um.si
5 Fakulteta Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani prof. dr. Monika Kalin Golob www.fdv.uni-lj.si
6 Fakulteta Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani prof. dr. Matjaž Mikoš www.fgg.uni-lj.si
7 Fakulteta Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani prof. dr. Grega Strban www.pf.uni-lj.si/
8 Fakulteta Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani prof. dr. Roman Kuhar www.ff.uni-lj.si
9 Fakulteta Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani izr. prof. dr. Janez Stare www.fu.uni-lj.si
10 Fakulteta Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani doc. dr. Andrej Starc www.zf.uni-lj.si
11 Fakulteta Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru red. prof. dr. Bojan Rosi www.fl.um.si
12 Fakulteta Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani prof. dr. Gregor Dolinar www.fe.uni-lj.si
13 Fakulteta Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani red. prof. dr. Vesna Leskošek www.fsd.uni-lj.si
14 Fakulteta Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani prof. dr. Boštjan Markoli www.ntf.uni-lj.si
   
*s fakultetami: (1) Ekonomsko poslovna fakulteta, (2) Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, (3) Filozofska fakulteta, (4) Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vode, (5) Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, (6) Fakulteta za naravoslovje in matematiko, (7) Fakulteta za strojništvo, (8) Fakulteta za varnostne vede, (9) Medicinska fakulteta, (10) Pedagoška fakulteta, (11) Pravna fakulteta, (12) Fakulteta za energetiko, (13) Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, (14) Fakulteta za turizem.
 

Način pridobitve certifikata

Strokovni svet za tekmovalni šport (v nadaljevanju SSTŠ) OKS je na svoji 10. seji potrdil certifikat športniku prijazno izobraževanje, ki je bil uradno potrjen tudi na seji IO OKS, dne 7.6.2016. Skladno s smernicami dvojne kariere vrhunskih športnikov je za vse postopke in procese pridobivanja certifikata, določitev kriterijev oz meril in pravilnika, za ocenjevanje in svetovanje izobraževalnim ustanovam, nadzor in izvajanje aktivnosti v zvezi s certifikatom ter evalvacijo, zadolžena ekspertna skupina. Ekspertna skupina je sestavljena iz predstavnika SSTŠ in trenerjev, predstavnika Komisije športnikov, predstavnika Slovenske olimpijske akademije, predstavnika srednješolske ravni izobraževanja in predstavnika visokošolske ravni izobraževanja. Dodatno je bil v nabor ekspertne skupine certifikata imenovan še predstavnik univeritetnega športa.

Certifikat se pridobiva in potrjuje dvostopenjsko in sicer se v prvi fazi prepozna pozitivna praksa posamezne izobraževalne institucije, v drugi pa dodeli certifikat izobraževalnim institucijam, ki pogoje za dvojno kariero športnikov zagotavljajo tudi v praksi.

Ravni certifikatov:
  1. CERTIFIKAT ŠPORTNIKU PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE NA RAVNI SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
  2. CERTIFIKAT ŠPORTNIKU PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE NA RAVNI VIŠJE ŠOLE / VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA
Za obe ravni certifikata so določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat »Športniku prijazno izobraževanje« in merila z ustreznim točkovanjem. Vsi pogoji in merila so natančno opredeljeni v Pravilniku. Postopek se izvede na osnovi vsakoletnega razpisa Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. 
  1. Javni poziv za pridobitev certifikata na ravni srednješolskega in višje / visokošolskega izobraževanja [Razpis 2019 - zaključen]
  2. Soglasje in podpora projektu
  3. Pravilnik certifikata 
    • Vloga srednješolsko izobraževanje (Word)
    • Vloga višje / visoko šolstvo (Word)
Pozivamo vas, da se prijavite na razpis in predstavite svojo dobro prakso pri podpori športnikov pri njihovi dvojni karieri, na priloženem obrazcu. Obrazec se razlikuje, skladno z merili, opisanimi v pravilniku, za posamezno stopnjo izobraževanja. Na razpisu lahko sodelujejo vsi izobraževalni zavodi na ravni srednješolskega izobraževanja in na ravni višješolskega in visokošolskega izobraževanja s sedežem v Republiki Sloveniji.

V prvi fazi evalvacije: ekspertna skupina pregleda vlogo in v primeru doseganja kriterijev podeli priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. Seznam izobraževalnih organizacij je objavljen na spletni strani OKS, zavihek dvojna kariera. Organizacije prejmejo sklepe o izpolnjevanju ali neizpolnjevanju pogojev.

 


Dodelitev certifikatov in priznanj Športnikom prijazno izobraževanje

Dodatne informacije

Olimpijski komite Slovenije, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba:
  • Petra Robnik, vodja Kariernega centra za športnike. Kontaktni podatki: M: +386 (0)51 386 411, E: petra.robnik@olympic.si


Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji