Bakla 2024

Tutorstvo mladim športnikom

Tutorstvo v športu lahko opredelimo kot sistematično vodenje športnikov skozi celotno športno kariero. Pri tem pa se ne osredotočamo strogo na razvoj njihove športne poti in vprašanja v povezavi z razvojem športne kariere in rezultatov, ampak obravnavamo športnika kot celostno osebnost, za katerega je prav tako pomemben njegov osebnosti razvoj, formalno področje izobraževanja, šolanja in pridobljena druga znanja, potrebna za normalen prehod iz športne v zaposlitveno kariero.

Od šolskega leta 2014/2015 pod okriljem Kluba slovenskih olimpijcev (v nadaljevanju KSO) poteka pilotni projekt, Tutorstvo mladim športnikom, katerega namen je bil priprava modela tutorstva slovenskih olimpijcev, ki obsega sistematično usmerjanje področja izobraževanja pri mladih športnikih in obenem zagotavljanje pogojev za gradnjo kariere vrhunskih športnikov.

Tutor - olimpijec nudi spodbudo in podporo mlademu športniku pri končanju formalnega izobraževanja, ga spremlja, motivira in pravzaprav tudi deloma nadzira z vidika uspešnosti. Tutor vodi in nadzira razvoj športnikovih kompetenc skozi njegovo celotno športno kariero ter mu nudi individualno ali skupinsko izobraževanje in mu svetuje o kariernih možnostih. Obenem pa imajo olimpijci možnost svoje znanje, izkušnje in sposobnosti prenesti na mlade, še neizkušene športnike in jim na ta način pomagati tako k boljšim športnim rezultatom kot tudi k boljšemu učnemu uspehu.

Najpomembneje pa je, da tutorji - olimpijci lahko poskrbijo za vseživljenjsko učenje. To ni vezano zgolj na športno kariero in obvezno izobrazbo, temveč v obliki mentorstva poskrbijo za širše področje znanj, poznanstev in izkušenj, ki vrhunskim športnikom pomagajo na prehodu iz športne v zaposlitveno kariero ter nadaljevanje kakovostnega življenja tudi po končani športni karieri.

Te cilje zasleduje tudi EU s svojimi smernicami za dvojno kariero vrhunskih športnikov (European Commission). 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji